TALOUSARVIOALOITE 42/2013 vp

TAA 42/2013 vp - Christina Gestrin /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen Svenska Finlands folkting -nimiselle järjestölle

Eduskunnalle

Svenska Finlands folkting on yli poliittisten rajojen toimiva Suomen ruotsinkielisen väestön yhteistyöelin. Toiminnassa ovat mukana kaikki eduskuntapuolueet, joilla on ruotsinkielistä toimintaa. Toimintaa ohjaa laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä, ja varoja myönnetään mm. valtion talousarviosta. Vuonna 2013 järjestö sai 675 000 euroa valtion määrärahoja sen jälkeen, kun eduskunta oli korottanut määrärahaa 100 000 euroa. Folktingetin hoitamien merkittävien lakisääteisten tehtävien vuoksi on välttämätöntä pitää määräraha samalla tasolla myös vuonna 2014.

Folktingetin tehtävänä on tukea ja vahvistaa ruotsin kielen asemaa ja ruotsinkielistä kulttuuria sekä valvoa ja edistää ruotsinkielisen väestön oikeuksia. Folktingetiä koskevan lain mukaan Folktingetin tulee harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa. Viime vuoden aikana on toteutettu useita tapahtumia maan kaksikielisyyttä koskevan tiedon ja ymmärtämyksen lisäämiseksi. Kesällä 2012 Folktinget osallistui esim. SuomiAreena-tapahtumaan Porissa ja järjesti siellä useita keskusteluja ja esitteli myös ruotsinkielistä Suomea Kansalaistorilla.

Vuoteen 2015 saakka jatkuvat ajankohtaiset kunta- ja palvelurakenteen, sosiaali- ja terveydenhuollon ym. uudistukset ovat lisänneet huomattavasti Folktingetin tehtäviä. Useat ministeriöt ja eduskunnan valiokunnat pyytävät lausuntoja Folktingetiltä, ja se antaa lausuntoja ja toimittaa kirjelmiä myös omasta aloitteestaan sekä osallistuu useisiin valtiollisiin työryhmiin ja valtuuskuntiin.

Yhtenä Folktingetin tärkeimpänä ja eniten resursseja vaativana tehtävänä on ollut osallistuminen kansalliskielistrategian valmisteluun pääministeri Jyrki Kataisen johdolla. Valtioneuvosto hyväksyi kansalliskielistrategian joulukuussa 2012, ja nyt käynnistyy työ strategiaan sisältyvien tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategian toimeenpanon seuraamiseksi ja siinä avustamiseksi oikeusministeriö on muodostanut yhdyshenkilöverkoston, jossa on jäseniä kaikista ministeriöistä. Folktinget on kutsuttu asiantuntijana tähän työhön. Folktinget tulee myös jakamaan yleisölle tietoa kansalliskielistrategian sisällöstä ja kielellisistä oikeuksista, joita strategiassa korostetaan.

Kieliturvatoiminta on yksi Folktingetin lakisääteisistä tehtävistä. Folktingetiä koskevan lain mukaan Folktingetin tulee valvoa kielellisten oikeuksien noudattamista sekä jakaa tietoa ja valistaa kansalaisia heidän kielellisistä oikeuksistaan. Vastaavia tehtäviä hoitavat viranomaiset useimmissa maissa, joissa on vastaava kielilainsäädäntö.

Folktinget on jäsenenä eurooppalaisessa verkostossa kielellisen monimuotoisuuden edistämiseksi, NPLD, ja johtaa verkoston hanketta eurooppalaisen kielistrategian laatimiseksi. Tässä hankkeessa NPLD on läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin vähemmistökielten ryhmän kanssa. Sen lisäksi, että Folktinget johtaa kielistrategiahanketta, Folktingetin edustaja on verkoston varapuheenjohtaja.

Folktinget on aktiivisesti jatkanut tiivistä yhteistyö Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton (RSKL) ja Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan kanssa suomen kielen aseman edistämiseksi Ruotsissa. Vuoden 2014 aikana Folktinget järjestää Tukholmassa pyöreän pöydän keskustelun, johon kutsutaan edustajia ruotsinsuomalaisista järjestöistä ja 40 kunnasta, jotka kuuluvat suomenkieliseen hallintoalueeseen Ruotsissa. Heinäkuussa 2014 Folktinget suunnittelee järjestävänsä yhteistyössä Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan kanssa suuren keskustelun Ruotsin poliitikkoviikolla Almedalenissa Gotlannissa.

Myös Suomessa Folktinget on toiminut vahvasti aloitteentekijänä eri kieliryhmien välisessä yhteistyössä esim. Euroopan neuvoston alueellisia tai vähemmistökieliä koskevan peruskirjan soveltamisessa. Tarkoituksena on luoda rakentava vuoropuhelu Euroopan neuvoston, Suomen vastuuviranomaisten ja eri kieliä edistävien kansalaisjärjestöjen välille peruskirjan soveltamisesta Suomessa.

Koska Folktingetiä käytetään yhä enemmän lausunnonantajana ja asiantuntijana toteutettaessa lähivuosien uudistuksia, joilla on suuria vaikutuksia ruotsinkieliselle väestölle, sekä ottaen huomioon Folktingetin kasvaneen roolin Suomen kieli- ja ulkopolitiikassa on perusteltua pitää määräraha vuoden 2012 tasolla eli korottaa määrärahaa 100 000 eurolla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.01.50 lisäyksenä 100 000 euroa Svenska Finlands folkting -nimisen järjestön valtionapuun.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Christina Gestrin /r