TALOUSARVIOALOITE  447/2010 vp

TAA 447/2010 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pellavasniemen—Hiidenniemen arkeologisten kaivausten loppuun saattamiseen Kesälahdella

Eduskunnalle

Museoviraston arkeologinen osasto suoritti vuonna 2006 arkeologisia kaivaustutkimuksia Kesälahden Hiidenniemen kivi- ja rautakautisella asuinpaikalla (muinaisjäännerekisterissä numerolla 1000 00 3341).

Kaivaustutkimuksissa löytyi sekä kivikautisia että rautakautisia löytöjä. Kohde osoittautui tutkimusten perusteella maakunnallisesti erittäin merkittäväksi. Muinaisjäännöstä ei saatu tutkittua kokonaisuudessaan Pohjois-Karjalan TE-keskuksen rahoittaman hankkeen puitteissa. Alue on jäänyt muinaismuistolain perusteella rauhoitetuksi. Tontin omistajalle koituu kaivausten keskeneräisyydestä kohtuutonta haittaa. Hanke ei täytä nykyisiä työllisyysperusteisen investointimäärärahan käytölle asetettuja pysyväisluontoisten työllisyysvaikutusten edistämistavoitteita. Kaivaukset tulisi saattaa loppuun Museoviraston määrärahoilla.

Kustannusarvio 0,1 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  29.80.75 lisäyksenä 100 000 euroa Pellavasniemen—Hiidenniemen arkeologisten kaivausten loppuun saattamiseen Kesälahdella.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Esa Lahtela /sd

​​​​