TALOUSARVIOALOITE 574/2013 vp

TAA 574/2013 vp - Peter Östman /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Ansio- ja pääomatulokertymän arvioidun tuoton vähentäminen yrittäjävähennyksen toteuttamisen johdosta

Eduskunnalle

Hallitus on budjettiriihen yhteydessä päättänyt muutoksista yritys- ja osinkoverotukseen. Muutoksilla pyritään vahvistamaan yritysten kasvua ja kannustamaan uusien työpaikkojen luomiseen. Yritysten toimintaympäristön parantamiseen tähtäävät toimet ovat tervetulleita, sillä uudet työpaikat syntyvät nimenomaan yrityksissä.

Yhteisöverokannan lasku 20 prosenttiin ja yrittäjän osinkoverotuksen säilyminen pääosin yhdenkertaisena ja yleistä pääomaveroa matalampana vahvistaa pk-yritysten kasvun mahdollisuuksia keskipitkällä aikavälillä. Nyt tehtävät muutokset koskevat kuitenkin ainoastaan osakeyhtiöitä eivätkä huomioi henkilöyhtiöitä ja elinkeinonharjoittajia. Tämä tarkoittaa, että pienimmät yritykset jäävät vaille kannustinta, vaikka juuri niissä on työllisyyden näkökulmasta suurin kasvupotentiaali. Tällä hetkellä noin 10 prosenttia kaikista yksityisen sektorin työntekijöistä työskentelee henkilöyrityksissä. Myös suurin osa syntyvistä uusista yrityksistä on henkilöyrityksiä.

Jotta hallituksen yrittäjyyspolitiikka huomioisi eri yritysmuodot tasapuolisesti, tulee myös henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotusta muuttaa kannustavampaan suuntaan. Tämä voidaan toteuttaa luomalla yrittäjävähennys, jolla henkilöyhtiöidenja elinkeinonharjoittajien verotusta kevennetään tekemällä näiden elinkeinotoiminnan tuloksesta 5 prosentin suuruinen yrittäjävähennys. Vähennys kaventaisi eroa henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotuksen ja osakeyhtiöiden verotuksen välillä ja loisi myös pienemmille yrityksille paremmat mahdollisuudet kasvuun ja työllistämiseen.

Vaikka pienyritysmuotojen ja osakeyhtiöiden verotuksen rakenteet eroavat toisistaan, on niiden tasapuolisesta kehittämisestä huolehdittava. Muussa tapauksessa tehdyt veromuutokset johtavat henkilöyritysten muuttamiseen osakeyhtiöiksi, mikä olisi vahingollista koko yrittäjävetoista pienyritystoimintaa ajatellen mukaan lukien uudet aloittavat yritykset, joiden tulisi voida harjoittaa toimintaa joustavasti myös nykyisissä pienyritysmuodoissa.

Mikäli elinkeinotoiminnan tulo luettaisiin vain tietyltä osalta, esimerkiksi 95 prosentin osuudelta, yrittäjän ns. jaettavaksi yritystuloksi, vastaisi menettely osinkojen kahdenkertaisen verotuksen poistamisessa omaksuttua huojennustapaa ja kompensoisi eroa, joka eri yritysmuotojen välille on viimeaikaisten päätösten seurauksena syntynyt.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentin  11.01.01 arvioidusta tuotosta 40 000 000 euroa, joka johtuu henkilöyhtiöille ja elinkeinonharjoittajille suunnattavasta 5 prosentin yrittäjävähennyksen toteuttamisesta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Peter Östman /kd
  • Leena Harkimo /kok
  • Lars Erik Gästgivars /r
  • Jari Myllykoski /vas
  • Harri Jaskari /kok
  • Mika Kari /sd
  • Esko Kurvinen /kok
  • Anu Urpalainen /kok
  • Jouko Jääskeläinen /kd