TALOUSARVIOALOITE 592/2010 vp

TAA 592/2010 vp - Mikaela Nylander /r 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon

Eduskunnalle

Merkittävä osa Suomen väestönkasvusta keskittyy Uudenmaan tiepiirin alueelle, mikä on aiheuttanut yli 900 milj. euron investointitarpeen, mikä pitäisi täyttää perustienpidon määrärahoilla. Perustienpitoon käytettävissä olleet määrärahat viime vuosina ovat kuitenkin olleet tarpeeseen verrattuna riittämättömät 7—11 milj. euroa vuosittain. Tästä johtuen hankkeita ei ole saatu toteutettua niin nopeasti kuin yhdyskuntarakenteen kehittämien olisi vaatinut.

Seutu- ja yhdystieverkko on monin paikoin liikennemääriin verrattuna huonotasoinen. Keskikokoisiin tiehankkeisiin, kuten nopeasti kasvavien taajamien ohikulkuteihin, meluntorjuntaan, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseen liittyviin hankkeisiin ei ole ollut juuri lainkaan rahoitusta. Uudenmaan tiepiirin tekemän selvityksen mukaan tärkeitä kevyen liikenteen hankkeita on yli 200 kpl, mutta nykyisellä rahoitustasolla niistä voidaan vuosittain toteuttaa vain muutama. Uudenmaan seutu- ja yhdystieverkon liikennemäärät sekä niiden kasvu ovat huomattavasti suurempia kuin maassa keskimäärin, minkä takia investointitarpeet ja investoinneista saatavat hyödyt ovat suuria. Valtion määrärahojen niukkuuden takia kunnat ovat viime vuosina joutuneet enenevässä määrin rahoittamaan maantielain mukaan valtiolle kuuluvia investointeja.

Esimerkkeinä voidaan mainita, että Pernajassa on kapealla ja mutkaisella maantiellä 176 runsaasti Loviisan sataman raskasta liikennettä. Tien läheisyydessä on runsaasti asutusta, kouluja, päiväkoti ja muita palveluja. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Gislom—Hardom on ollut vireillä jo 20 vuotta. Hankkeesta on laadittu yleissuunnitelma, ja sen kustannusarvio on 0,8 milj. euroa. Valkontie (178) Loviisassa on vilkkaasti liikennöity tie. Tietä käyttävät niin Valkon yhä kasvavaan satamaan suuntautuva raskas liikenne kuin monet alueen asukkaatkin. Loviisan kaupunki on rahoittanut osalle matkasta kevyen liikenteen väylän, mutta edelleen Valkontielle tarvittaisiin noin kuuden kilometrin pituinen kevyen liikenteen väylä. Porvoossa on kantatien 55 ja Uuden Saksalantien yksityistieristeys hyvin vaarallinen, ja se vaatisi pikaisia turvallisuustoimenpiteitä. Hankkeen alustava kustannusarvio on 0,1 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa alueellisiin investointeihin, valtakunnallisiin hankeohjelmiin ja teemapaketteihin sekä kaikkein kiireellisimpiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueen pieniin sekä keskikokoisiin yleisen tieverkon ja kevyen liikenteen väylien rakennushankkeisiin.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Mikaela Nylander /r

​​​​