TALOUSARVIOALOITE  690/2010 vp

TAA 690/2010 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon

Eduskunnalle

Talousarvioesityksessä esitetään perustienpitoon 530 miljoonan euron määrärahaa, missä on 3 miljoonaa euroa supistusta kuluvan vuoden varsinaiseen määrärahaan verrattuna. Ko. määräraha on jo useiden vuosien aikana vähentynyt eikä vastaa teiden kunnostustarvetta. Määrärahan tarve on 630 miljoonaa euroa, ja lisärahoituksesta pääosa tulee kohdistaa alueellisiin pääosin maankäytön laajentumisesta aiheutuviin investointitarpeisiin ja liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä jossain määrin teiden ja siltojen perusparantamiseen.

Vain vähäinen osa rahoituksesta kohdistuu alueellisiin investointeihin, joilla parannetaan liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Myöskään alueen kaupan ja muun elinkeinoelämän tarvitsemia investointeja ei voida toteuttaa. Nykyisessä rahoitustilanteessa toteutetaan vain pieniä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä taajamissa.

Puuhuolto käyttää koko tieverkkoa alimman asteen teistä valtateihin saakka. Puuhuoltoon osoitettu, Itä-Suomen tiestöön kohdistuva rahoitus ei riitä sellaisten seutu-, kanta- ja valtatietasoisten päällystettyjen teiden parantamiseen, jotka kuitenkin kaipaavat parantamista palvellakseen edes tyydyttävästi puuhuoltoa.

Itä-Suomessa kelirikkouhan alaisten teiden määrä ja kelirikkorajoitusten määrä on vielä erityinen ongelma, kun tiestön tulisi mahdollistaa sekä teollisuuden että maatilojen ja myös matkailun ympärivuotiset kuljetukset. Perustienpidossa on myös noussut esille tarve liikenneturvallisuuden parantamiseen rakentamalla mm. taajamien kevyen liikenteen väyliä ja huolehtimalla riittävästä liukkaudentorjunnasta. Esitetty määräraha ei ole tarpeeseen nähden riittävä, vaan se päinvastoin johtaa tiestön kunnon heikkenemiseen entisestään.

Perustienpidon rahoitukseen tarvitaan valtakunnallisesti noin 100 milj. euron tasokorotus. Lisäksi perustienpidon rahoituksen ostovoiman heikkeneminen ja kunnossapitotarpeen lisääntyminen (20—30 miljoonaa euroa/vuosi) tulisi vuosittain kompensoida.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perustienpidon rahoitukseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Pentti Oinonen /ps
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Erkki Virtanen /vas
  • Markku Rossi /kesk
  • Elsi Katainen /kesk

​​​​