TALOUSARVIOALOITE 80/2013 vp

TAA 80/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahaan Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitoille

Eduskunnalle

Vuoden 2013 talousarvioesityksen mukaan ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa (MKR) aiotaan leikata edelleen vuodesta 2012 yli 60 %. Mikäli leikkaus toteutuu budjettiehdotuksen mukaisesti, vaikutukset maakuntien alueelliseen kehittämisrahoitukseen ovat merkittäviä myös Vaasan vaalipiirin kolmen maakunnan alueella.

Ohjelmiin sitomaton maakunnan kehittämisraha on pienuudestaan huolimatta tehokas alueiden omaehtoisen kehittämisen väline. Rakennerahastovarojen käyttömahdollisuuksiin verrattuna MKR on joustava, koska sillä voidaan nopeasti ja EU-hankerahoitusta vapaammin reagoida alueilla esiin tulleisiin tarpeisiin. MKR:aa on käytetty maakuntaohjelman mukaisiin toimiin, kuten innovaatiojärjestelmän vahvistamiseen, uusien avausten pilotointiin ja tuoreiden aihepiirien esiselvityshankkeisiin ennen suurempiin hankekokonaisuuksiin ryhtymistä. Painopiste on ollut osaamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä.

Talousarvioesityksessä maakunnan kehittämisraha on virheellisesti rinnastettu yritystukiin. MKR ei ole elinkeinollista tukea, vaan rahoitusta, jolla kyetään saamaan aikaan alueiden kehityspotentiaalissa ja kilpailukyvyssä juuri niitä muutoksia, joita hallitusohjelmassa tavoitellaan. MKR on ollut tehokas kehittämisen liikkeelle paneva väline, ja sillä on saatu tuotettua erittäin merkittävää vipuvaikutusta. Pienellä siemenrahoituksella, MKR:lla, on saatu liikkeelle mittaluokaltaan huomattavia asioita, joita kunnat ja muut alueen toimijat ovat olleet yhdessä mukana rahoittamassa.

Mikäli ohjelmiin sitomaton maakunnan kehittämisraha lopetetaan tai sen määrää oleellisesti vähennetään, häviää samalla ainoa väline, jolla joustavasti voidaan edistää maakunnan toimijoiden maakuntaohjelmassa ja sen toteuttamissuunnitelmassa priorisoimia kehittämistavoitteita. Tämä on täysin ristiriidassa niiden hallitusohjelman tavoitteiden kanssa, joiden mukaan koko maata kehitetään alueellisia erityispiirteitä kunnioittaen. Pidämme erityisesti tärkeänä, että eduskuntakäsittelyssä varmistetaan jäljelle jäävän osuuden jakautuminen maantieteellisesti niihin maakuntiin, joissa on käytettävissä vähän EU-varoja vuonna 2013.

MKR:n säilyminen merkittävänä kehittämisvälineenä on oleellista. Sen poistaminen tai supistaminen repisi maakuntien kehittämisrahoitukseen korvaamattoman ja eurosummaansa nähden moninkertaisesti suuremman vaikutusaukon. Vuosittainen maakunnan kehittämisrahan määrä on ollut viimeisten vajaan kymmenen vuoden aikana ilman osaamiskeskusohjelman saamaa erillistä rahoitusta yli 20 miljoonaa euroa, enimmillään yli 25 miljoonaa euroa. MKR:n määrän raju vähentäminen tästä tasosta alle 4 miljoonaan euroon on liian kova isku alueelliselle kehittämistoiminnalle maakunnissa. Pelkästään Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ohjelmiin sitomattoman maakunnan kehittämisrahan tarve on vähintään 3 000 000 euroa, jotta määräraha vastaa viime kehyskauden lopun tasoa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.50.43 lisäyksenä 3 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan korottamiseen ja alueellisen kehittämistyön jatkumisen turvaamiseen Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitoille.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Lasse Hautala /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Peter Östman /kd
 • Mikko Savola /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Maria Tolppanen /ps
 • Janne Sankelo /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Reijo Hongisto /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd