TALOUSARVIOALOITE 884/2010 vp

TAA 884/2010 vp - Minna Sirnö /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vankiloiden toimintaedellytysten turvaamiseen

Eduskunnalle

Uusi vankeuslaki edellyttää selkeätä lisäystä henkilöstöresursseihin vankeinhoidossa. Ilman uuden lain vaateitakin vankiloiden henkilöstöä on vuosikausia aliresursoitu. Lopputuloksena on ollut noin 120 työntekijän vaje. Tästä huolimatta vuoden 2011 talousarvioesitys sisältää jälleen 92 työntekijän vähennyksen rangaistusten täytäntöönpanosta ensi vuoden aikana. Tuottavuusohjelmallaan hallitus pakottaa valtiotyönantajan vähentämään entisestäänkin liian vähäisiä tekijöitä julkisissa palveluissa.

Vankiloidemme henkilöstön sairaspoissaolot ovat kasvaneet jo usean vuoden hälyttävästi. Samaan aikaan vankiloissa ylitöiden määrä on noussut yli 50 prosentilla. Laittomia ylityövuoroja teetetään lähes kaikissa vankiloissa lähes koko ajan. Pahimmillaan ylityövuorot tarkoittavat vuorokauden mittaisia työrupeamia, joilla yritetään paikata niitä puutteita, joita riittämätön rahoitus vankiloille on aiheuttanut. Kyseessä on selkeä työaikalakirikkomus, jota hallitus lupauksistaan huolimatta ei aio ratkaista.

Talousarviopohja lähtee siitä, että vankien määrä pysyy edelleen korkeana. Samaan aikaan talousarvio edellyttää, että uuden lainsäädännön hengen mukaisesti vankien osallistuminen toiminta- ja päihdeohjelmiin lisääntyisi nykyisestä. Valitettavasti nämä talousarvion perusteet eivät kuitenkaan näy riittävässä määrin taloudellisessa resursoinnissa: vaikka aktivointitoimet edellyttävät onnistuakseen riittävää lisäresursointia, vankikohtaiset kustannukset päinvastaisesta tarpeesta huolimatta eivät nousisi edes vuoden 2004 tasolle.

Vankeuslaki edellyttää, että kaikille vangeille on osoittaa heidän yksilöllisiä tarpeitaan ja kehitystavoitteitaan tukevaa aktivointitoimintaa. Jo viidettä vuotta voimassa ollut laki ei kuitenkaan ole toteutunut, sillä alle 60 % vangeista saa osallistua johonkin aktiivitoimintaan. Vuoden 2006 lokakuussa voimaan tulleen uuden lainsäädännön tarkoitus oli muuttaa nykyisiä toimintatapoja ja -resursseja siihen suuntaan, että ennaltaehkäistään uusintarikollisuutta ja erilaisin aktivointitoimin kannustetaan rikoksettomaan elämään. Lain hengen mukainen lisäpanos alkuvaiheessa tuottaisi pysyviä säästöjä yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä. Nyt annettu talousarvioesitys kuitenkin uhkaa jälleen kerran vaarantaa lakiuudistuksen keskeisimmät tavoitteet.

Hallituksen esityksessä ei riittävästi huomioida kohonneita toimitilavuokria tai vastata vankiloiden laiminlyötyihin vuosikorjaustarpeisiin. Hallitus on leikannut kerta toisensa jälkeen toimialan itsensä esittämät ja kipeästi tarvittavat kertaluonteiset määrärahat vuosikorjauksiin.

Hallituksen esityksen lisäpanos ei riitä myöskään kattamaan niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että vankiloiden osalta on luvassa myös suuria organisatorisia muutoksia.

Jo pitkään vankien terveydenhuollossa on ollut selviä puutteita, ja muun muassa oikeusministeriö on ollut huolissaan tilanteesta. Vankien määrä on viime vuosina lisääntynyt, ja vankiloiden täyttöaste on ylittänyt reilusti normit, mutta samaan aikaan terveydenhuoltopalveluita tai vankien kuntouttamispalveluita ei ole pystytty lisäämään tarvetta vastaavasti.

Lisämäärärahan tarkoituksena on parantaa tuomittujen valmiuksia rikoksettomaan elämään lisäämällä rangaistusten täytäntöönpanon suunnitelmallisuutta ja tehostamalla siihen liittyviä tavoitteellisia toimintoja. Lisämäärärahan tarkoituksena on myös turvata riittävät työvoimaresurssit vankiloihin sekä resurssit vankien terveydenhuollon asianmukaiseen järjestämiseen, toiminta- ja päihdeohjelmiin, sopimushoitoihin, nuorisorangaistuksiin ja sekä vankien että vankeinhoitohenkilökunnan turvallisuuden lisäämiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  25.40.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahasta osoitetaan 5 000 000 euroa vankiloiden vuosikorjausinvestointeihin, 2 000 000 euroa vankien terveydenhuoltopalveluihin ja 3 000 000 euroa muun muassa henkilöstön lisäresursointiin sekä vankien aktivointitoimiin.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Minna Sirnö /vas

​​​​