TALOUSARVIOALOITE 90/2013 vp

TAA 90/2013 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tutkimukseen maankäytön ristiriidoista kaupunkirakenteessa

Eduskunnalle

Suunnittelujärjestelmä ohjaa kaavoitusta siten, että kunnat maakuntatasoisesti päättävät yhdessä laajoista kehittämisen alueista maakunnassa. Kehittämisen tuloksena syntyvä maakuntakaava ohjaa kunnissa yleiskaavoitusta ja yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta, jolloin kokonaisuus palvelee jokaisella tasolla maankäytön suunnittelua. Lopputuloksena on rationaalinen ja toimiva yhteiskuntarakenne.

Kunnissa poiketaan toisinaan suunnittelujärjestelmästä ja tehdään niin sanottuja postimerkkikaavoja. Tällainen johtaa hajautuneeseen yhteiskuntarakenteeseen ja kalliisiin kunnallisteknisiin ratkaisuihin. Hyvä esimerkki edellä mainitusta on Naantalin satama, joka on Suomen suurimpia tavarasatamia ja merkittävä alueellinen työllistäjä. Teollisuus- ja satama-alueelle sijoittuva yksittäinen postimerkkikaava ohjaa tälle alueelle asutusta, vaikka suunnittelujärjestelmä osoittaa alueelle yksinomaan teollisuus- ja työpaikkarakentamista. Tämä yhtäältä aiheuttaa voimakkaita ristiriitoja teollisuuden ja elinkeinotoiminnan kehittymiselle ja toisaalta heikentää asumisturvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Suunnittelujärjestelmän laiminlyömisellä on laajat ja pitkäaikaiset yhteiskunnalliset vaikutukset. Tutkimuksella kartoitettaisiin syvällisemmin kaavoittamisesta johtuvia yhteiskuntarakenteen epäkohtia, ja sen tuloksilla voitaisiin kiinnittää suunnittelijoiden huomiota niihin yhteiskunnallisiin seurausvaikutuksiin, jotka suunnittelujärjestelmän laiminlyömisestä kansalaisille aiheutuvat. Tilanne on erittäin vakava etenkin sellaisilla alueilla, joilla teollisuusalue on joutunut tai on joutumassa osaksi kaupunkikeskustan laajenemisaluetta. Esitetyllä määrärahalla tuetaan kaupunkipolitiikan toteuttamista selvittämällä maankäytön ristiriitoja kaupunkirakenteessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.20.37 lisäyksenä 88 500 euroa tutkimukseen maankäytön ristiriidoista kaupunkirakenteessa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Pirkko Mattila /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps