TALOUSARVIOALOITE 94/2013 vp

TAA 94/2013 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 9 turvallisuuden parantamiseen välillä Turku—valtatie 2

Eduskunnalle

Valtatie 9 Turusta Kuopioon on merkittävässä asemassa Varsinais-Suomen sisäisessä ja maakuntien välisessä niin tavara- kuin henkilöliikenteessäkin. Valtatie 9 on Itä- ja Keski-Suomen yhteys keskeisiin Länsi-Suomen vientisatamiin, ja sillä on erityistä merkitystä puu-, paperi- ja elintarviketeollisuudelle sekä matkailulle.

Viimeisten vuosien aikana valtatiellä 9 Loimaan seudulla turvallisuustilanne on selkeästi heikentynyt. Muutama vuosi sitten sattuneessa vakavassa liikenneonnettomuudessa menehtyi useita nuoria. Liikennemäärät vaihtelevat 3 600:sta 15 300 ajoneuvoon vuorokaudessa. Yhteysvälillä Turku—Tampere tapahtuu vuosittain noin kymmeniä henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia, joissa kuolee useita ihmisiä. Yhteysväli on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi. Vaarallisimmat kohdat ovat Auran, Pöytyän ja Loimaan tienoilla.

Kyseisellä tieosuudella hirvi- ja peuraonnettomuuksien määrä on varsin suuri. Jo pelkästään noin 20 kilometrin matkalla Loimaan molemmin puolin tapahtuu vuosittain useita kymmeniä peura- ja hirvikolareita. Peurakolareiden korvaussummat Loimaan seudulla ovat vuositasolla noin 500 000—600 000 euroa. Hirvionnettomuustiheys Loimaan seudulla on 44,24, joka on toiseksi korkein koko Suomessa, ja peuraonnettomuustiheys on 157,33, joka on korkein Suomessa.

Tilastojen ja erityisesti tienkäyttäjiltä tulleiden palautteiden mukaan erityisen vaarallisia paikkoja liikenneturvallisuuden kannalta ovat valtatien 9 ja kantatien 41 sekä valtatien 9 ja Auran yhdystien risteykset. Liikenne kyseisissä kohdissa on erittäin vilkasta, ja erityisesti tiettyinä vuorokaudenaikoina risteyksissä syntyy vaaratilanteita, koska risteäviltä teiltä ei pääse ylittämään valtatietä tai kääntymään valtatielle 9. Kyseisiin paikkoihin tulisi rakentaa kiertoliittymät. Kiertoliittymien rakennuskustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin eritasoliittymien. Niiden avulla kuitenkin liikenneturvallisuutta voidaan parantaa huomattavasti ja myös liikenteen sujuvuus voidaan turvata.

Valtatien 9 turvallisuutta Loimaan seudulla sekä Turun ja maakunnan rajan välillä tulisi parantaa tien peruskuntoa parantamalla ja leventämällä tieosuutta, rakentamalla hirvieläinaitaa, ottamalla käyttöön vaihtuvat nopeusrajoitukset sekä rakentamalla tarvittavat kiertoliittymät. Valtatien 9 yhteysvälin Turku—Tampere parantamisesta on laadittu kehittämisselvitys vuonna 2003. Kehittämisselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden kustannusarvio on 70,9 miljoonaa euroa. Tehtyjen päätösten mukaisesti parantamistyö tapahtuisi useammassa eri vaiheessa kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa, mutta kunnollista valtatien 9 kunnostamista näillä näkymin joudutaan odottamaan pidempään. Alueen yrittäjät, liikennöitsijät ja ylipäätään tien käyttäjät pitävät valtatien 9 perusteellista kunnostamista välttämättömänä turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi. Valtatien 9 kunnostaminen sekä liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden varmistaminen on useissa valtatien alueen kehittämissuunnitelmissa esille nostettu keskeinen hanke.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa valtatien 9 turvallisuuden parantamiseen välillä Turku—valtatie 2.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pertti Hemmilä /kok

​​​​