TALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 10/2011 vp

TaVL 10/2011 vp - K 2/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 17 päivänä toukokuuta 2011 hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2010 (K 2/2011 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti, työ- ja elinkeinoministeriö

vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Poistettavat lausumat

Talousvaliokunta pitää seuraavien lausumien johdosta suoritettuja, kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä, tai lausumat muutoin ovat käyneet tarpeettomiksi.

Eräät poistettavat lausumat liittyvät tai sivuavat asiayhteytensä vuoksi vireille jääviä lausumia, joten poistettavia ja vireille jääviä lausumia voidaan käsitellä vastaisuudessakin kokonaisuutena.

Talousvaliokunta toteaa vielä, että perustuslain 47 §:n 2 momentin mukaan valiokunnalla on aina oikeus saada valtioneuvostolta tai asianomaiselta ministeriöltä selvitys toimialaansa kuuluvasta asiasta riippumatta siitä, onko asiasta lausumaa tai ei.

 • Valtion omistajapolitiikka (s. 133)

  HE 80/2007 vp — EV 143/2007 vp

 • Pikaluottojen ja muiden kulutusluottojen tarjoajien rekisteröinti (s. 154)

  HE 64/2009 vp — EV 132/2009 vp

 • Maksupalvelulain soveltamisen seuranta (s. 155)

  HE 169/2009 vp — EV 38/2010 vp

 • Arvopapereiden välillinen säilytys (s. 178)

  HE 110/2003 vp — EV 12/2004 vp

 • Rahoitusvakuudet; Verosäännökset (s. 179)

  HE 133/2003 vp — EV 121/2003 vp

 • Valtion omistajapolitiikka ja osakemyyntitulojen käyttö (s. 184)

  HE 80/2007 vp — EV 143/2007 vp

 • Talletussuojalainsäädäntö ja pankkien kilpailu (s. 185)

  HE 132/2007 vp — EV 141/2007 vp

 • Ulkomaisen selvitysyhteisön toiminta (s. 189)

  HE 187/2009 vp — EV 241/2009 vp

 • Tilintarkastuslaki (s. 261)

  HE 194/2006 vp — EV 293/2006 vp

 • Innovaatiopolitiikan linjaukset ja rahoitus (s. 265)

  VNS 5/2008 vp — EK 6/2009 vp

 • Pienhankintojen oikeussuojakeinot (s. 267)

  HE 190/2009 vp — EV 24/2010 vp

 • Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain kokonaisuudistus (s. 284)

  HE 156/2005 vp — EV 34/2006 vp

Pikavipit

Hyväksyessään lait kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräät niihin liittyvät lait eduskunta hyväksyi lausuman, jossa edellytetään hallituksen seuraavan uuden lainsäädännön vaikutusta pikaluottoja tarjoavien yritysten toimintaan ja ryhtyvän tarvittaessa lisätoimiin näiden luottojen aiheuttamien sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi. Lait tulivat voimaan 1.12.2010. (HE 24/2010 vp — EV 89/2010 vp)

Edellisen kerran kuluttajansuojalain 7 luvun kulutusluottosäännöksiä muutettiin 1.2.2010 voimaan tulleella lailla. Samalla ajanmukaistettiin luottokiskontaa koskeva rikoslain säännös ja muutettiin korkolakia. Senkin lainsäädännön tavoitteena oli vähentää pikaluottojen tarjonnassa esiintyneitä ongelmia, helpottaa maksuvaikeuksiin joutuneiden kuluttajien asemaa ja ehkäistä ylivelkaantumista (HE 64/2009 vp — EV 132/2009 vp).

Lainsäädäntöön tehdyillä muutoksilla ei ole saavutettu tavoiteltua tulosta. Pikaluotoista aiheutuvat velkaantumisongelmat jatkuvat ja kasaantuvat edelleen. Ylivelkaantuminen johtaa moniongelmaisuuteen ja aiheuttaa yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Talousvaliokunta kehottaa hallitusta etsimään entistä tehokkaampia keinoja velkaantumisongelman ehkäisemiseksi, esimerkiksi valmistelemalla pikaluototusta tehokkaasti sääntelevän erillisen lainsäädännön.

Lausunto

Lausuntonaan talousvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Teuvo Hakkarainen /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • vjäs. Anne Kalmari /kesk
 • Jouko Skinnari /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen