TALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 20/2009 vp

TaVL 20/2009 vp - K 1/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 1 päivänä huhtikuuta 2009 toimenpidekertomuksen vuodelta 2008 (K 1/2009 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Poistettavat lausumat

Seuraavissa talousvaliokunnan aloitteesta hyväksytyissä lausumissa edellytetyt toimenpiteet on toteutettu tai ne ovat talousvaliokunnan käsiteltävinä, joten näitä lausumia ei ole enää vastaisuudessa tarpeellista sisällyttää kertomukseen:

Kirjanpitolainsäädännön muutoksien vaikutukset verolainsäädäntöön (s. 169)

Kirjanpitolainsäädännöstä johtuvat muutokset on otettu huomioon elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muutoksissa, jotka tulivat voimaan 1.1.2009.

Osakeyhtiömuotoisten kiinteistörahastojen verotus (s. 173)

Eduskunta on hyväksynyt lain eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta (HE 177/2008 vp). Laissa säädetyt edellytykset täyttävä, vuokraustoimintaa harjoittava yhtiö vapautetaan suorittamasta tuloveroa. Laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Pikaluototuksen hallinta (s. 175)

Talousvaliokunnassa on parhaillaan käsiteltävänä HE 64/2009 vp laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta. Hallituksen esityksen pääasiallisena tavoitteena on vähentää pikaluottojen tarjonnassa esiintyneitä ongelmia.

Suomen energia- ja ilmastopolitiikka (s. 232)
Energia- ja ilmastostrategia (s. 244)
Sähkön saatavuuden varmistaminen (s. 251)
Energiantuotantomuotojen kilpailukyky ja turpeen päästökertoimen tarkistaminen (s. 254)

Talousvaliokunta on käsitellyt Pitkän aikavälin ilmastostrategian ja hyväksynyt siitä mietinnön (VNS 6/2008 vpTaVM 9/2009 vp). Valiokunta hyväksyi mietinnössään useita lausumia, jotka nykytilanteeseen soveltuvina ja tulevaisuuteen suuntautuvina korvaavat edellä mainitut vanhat lausumat. Lisäksi voimaan on tullut lainsäädäntö sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta ja toteutettu muita toimenpiteitä sähkön saannin turvaamiseksi.

Hankintatoimi (s. 247)

Eduskunta on käsitellyt valtioneuvoston selonteon hankintalakiuudistuksesta (VNS 7/2008 vpTaVM 5/2009 vp).

Päästökauppalain vaikutukset kaukolämpösektoriin (s. 248)
Pienimuotoisen sähköntuotannon verkkoon liittämisestä muille asiakkaille aiheutuvat kustannukset (s. 248)

Näissä lausumissa edellytetyt toimenpiteet on toteutettu.

Yritysten rahoitustilanteen kehittyminen (s. 257)

Talousvaliokunta on saanut pyytämänsä selvityksen yritysten rahoitustilanteesta ja valmistelevasti käsitellyt lisää yritysrahoitusta tukevaa lainsäädäntöä (HE 15 ja 16/2009 vp — TaVM 2 ja 3/2009 vp).

Muut lausumat

Talousvaliokunnan ehdottamissa, eduskunnan hyväksymissä muissa lausumissa edellytettyjä toimenpiteitä on edelleen vireillä, joten talousvaliokunta seuraa lausumien täytäntöönpanotilannetta.

Lausunto

Lausuntonaan talousvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk (osittain)
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • vjäs. Klaus Pentti /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen