TALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2006 vp

TaVL 24/2006 vp - HE 67/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä kesäkuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ulkoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto ulkoasiainvaliokunnalle.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Roomassa 29.10.2004 tehdyn sopimuksen Euroopan perustuslaista ja sopimuksen voimaansaattamislain.

Uusi yhtenäinen perustuslakisopimus korvaisi eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta voimassa olevat sopimukset, joihin Euroopan unioni perustuu. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat perussopimusten selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen sekä unionin toiminnan tehostaminen ja unionin tuominen lähemmäksi kansalaista.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta on aiemmin käsitellyt sopimuksen sisältöä valtioneuvoston Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta antaman selonteon (VNS 6/2005 vp) yhteydessä. Antamassaan lausunnossa (TaVL 11/2006 vp) valiokunta kiinnitti erityistä huomiota sopimuksen sisämarkkinoita, yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja, kuluttajansuojaa, kauppapolitiikkaa ja energiasektoria koskevaan sääntelyyn. Kokonaisarviossaan talousvaliokunta suhtautui myönteisesti sopimuksen sisältöön oman toimialansa osalta.

Talousvaliokunta uudistaa edellä mainitussa lausunnossa todetun ja katsoo, että hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on hyväksyttävissä talousvaliokunnan toimialaa koskevilta osin.

Lausunto

Lausuntonaan talousvaliokunta esittää ulkoasiainvaliokunnalle

että ulkoasiainvaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Perustelut

Talousvaliokunta tukeutuu ja uudistaa aikaisemmassa lausunnossa TaVL 11/2006 vp esitetyn kantansa, jossa se toteaa toimialaansa liittyvän sääntelyn osalta perustuslakisopimuksen selkeyttävän, yksinkertaistavan ja tehostavan unionin toimintaa ja täsmentävän unionin toimivallan rajoja ja instituutioiden välisiä suhteita sekä luovan nykyistä selkeämmän säädöshierarkian. En ole voinut yhtyä tähän valiokunnan arvioon jo pelkästään lausunnossa käsiteltyjen osuuksien perusteella. Perustuslakisopimus ei mielestäni täytä niitä odotuksia, joita siihen kohdistui kodifioivana unionin perussopimusjärjestelmän uudistajana, eikä sen ratifiointi ole Suomen etujen mukaista. Valiokunnan aikaisemman lausunnon jälkeen on käynyt myös ilmeiseksi, ettei perustuslakisopimus voi poliittisista syistä tässä muodossa tulla voimaan. En pidä järkevänä hyväksyttää perustuslakisopimusta, joka ei sellaisenaan tule saamaan lainvoimaa.

Mielipide

Edellä olevan perusteella ehdotan, että valiokunta toteaa lausuntonaan ulkoasiainvaliokunnalle,

että Suomi ei missään vaiheessa ratifioi perustuslakisopimusta.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2006

 • Sari Essayah /kd

​​​​