TALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2014 vp

TaVL 27/2014 vp - K 12/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen vuosikertomus 2013

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä toukokuuta 2014 lähettäessään hallituksen vuosikertomuksen 2013 (K 12/2014 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi tarkastusvaliokuntaan samalla päättänyt, että muut erikoisvaliokunnat voivat halutessaan antaa lausuntonsa tarkastusvaliokunnalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Tarkastusvaliokunta on pyytänyt valiokunnilta näkemyksiä nykymuotoisen vuosikertomuksen sisällöstä ja hyödyllisyydestä valiokuntatyön kannalta. Tältä osin talousvaliokunta kiinnittää huomiota vuosikertomuksen 1. osaan, jonka nimensä mukaisesti pitäisi sisältää sinänsä tarpeellinen toiminnan vaikuttavuusselvitys kertomusvuodelta. Selvitys on kuitenkin sisällöltään ennemminkin toimintakertomuksen luonteinen, ja toiminnan vaikuttavuutta on kuvattu erittäin suppeasti, jos lainkaan. Samoin valiokunta katsoo, että selvityksessä korostuu hieman suhteettomasti valtion yhtiöomistusta koskeva osuus. Painopisteen toivoisi pikemminkin olevan strategisten politiikkakokonaisuuksien vaikuttavuuden arvioinnissa. Kokonaisuutena arvioiden vuosikertomus on muodostunut erittäin laajaksi selvitykseksi, jonka katetta ja fokusta olisi aiheellista terävöittää.

Talousvaliokunta toteaa, että saadun selvityksen perusteella jäljempänä lueteltujen lausumien ja kannanottojen osalta suoritetut toimenpiteet ovat riittävät, ja valiokunta esittää, että ne poistetaan:

Lausunto

Lausuntonaan talousvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

​​​​