TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2002 vp

TaVM 1/2002 vp - HE 250/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä helmikuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta (HE 250/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Pia Jokinen, sosiaali- ja terveysministeriö

ylimatemaatikko Jarkko Pajunen, Vakuutusvalvontavirasto

toiminnanjohtaja Folke Bergström, Eläkesäätiöyhdistys-ESY

toiminnanjohtaja Risto Heiskanen, Vakuutuskassojen Yhdistys

HALLITUKSEN ESITYS

Vakuutuskassalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että eläkekassassa on mahdollista siirtää ylikatetta osastolta toiselle ja lisäetuja myöntävältä osastolta kassan osakkaille kuten eläkesäätiössäkin.

Ylikatteen siirtämiseen lakisääteistä toimintaa harjoittavasta osastosta on saatava Vakuutusvalvontaviraston suostumus.

Eläkekassan, joka aikoo siirtää ylikatetta lisäetuja myöntävältä osastolta lakisääteistä toimintaa harjoittavaan osastoon, on ilmoitettava siitä etukäteen Vakuutusvalvontavirastolle. Laissa säädetään ilmoitusmenettelyssä Vakuutusvalvontaviraston toimivaltuuksista.

Ylikatteen palauttamiseen kassan osakkaille on aina saatava Vakuutusvalvontaviraston suostumus.

Eläkesäätiölakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että vastaavanlaista ilmoitusmenettelyä on noudatettava myös silloin, jos eläkesäätiö aikoo siirtää ylikatetta eläkesäätiön A-osastolta (lisäetuudet) B-osastolle (TEL).

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään vakuutuskassalakiin tehdyin muutoksin.

Vakuutuskassalakiin tehdyillä muutoksilla yhdenmukaistetaan eläkekassoja ja eläkesäätiöitä koskevaa sääntelyä, ja nämä vakuutuslaitokset saatetaan kilpailullisesti tältä osin samanvertaiseen asemaan.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

83 a §.

Valiokunta on poistanut 1 momentista jossakin vaiheessa siihen ilmestyneet tarpeettomat sanat.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana paitsi 83 a § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

83 a §

Jos yksinomaan lisäetuja myöntävän eläkekassan tai lisäetuja myöntävän osaston 83 §:n ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisten varojen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä pysyvästi ylittävän eläkekassan tai vastaavasti sen osaston vastuuvelan ja muiden velkojen yhteismäärän, erotusta vastaava ylikate saadaan Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella palauttaa eläkekassan osakkaille vakuutusteknisten vastuuvelkojen suhteessa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa säätää (poist.), että ylikatetta arvioitaessa tiettyjen katteeseen kuuluvien varojen arvo lasketaan käyvästä arvosta poikkeavasti. Edellytyksenä lisäetuja myöntävän osaston palautukselle on, että lakisääteistä toimintaa harjoittavan osaston toimintapääoma ylittää 83 d §:n 1 momentin mukaisen vakavaraisuusrajan nelinkertaisen määrän.

(2 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​