TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2005 vp

TaVM 1/2005 vp - HE 236/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta (HE 236/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Veli Viitala, kauppa- ja teollisuusministeriö

asiakaspalvelupäällikkö Raija Pöntynen, Inspecta Oy

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esityksellä ehdotetaan täsmennettäväksi jalometallin ja jalometallituotteen määritelmiä, sallittavaksi jalometallituotteessa tarkastusleiman ja pitoisuusleiman yhdistelmää sekä laajennettavaksi valvontaviranomaisen oikeutta ryhtyä toimenpiteisiin myös leimojen puutteellisuuden johdosta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Muutokset perustuvat käytännöstä ja markkinavalvonnasta saatuihin kokemuksiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • vjäs. Roger Jansson /r
 • Jan Vapaavuori /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen