TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2008 vp

TaVM 1/2008 vp - HE 152/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä marraskuuta 2008 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta (HE 152/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Jouko Tuloisela, puolustusministeriö

vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen, työ- ja elinkeinoministeriö

logistiikkapäällikkö, prikaatinkenraali Juhani Kääriäinen, Pääesikunta

ylijohtaja Mika Purhonen, Huoltovarmuuskeskus HVK

puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo, puolustustaloudellinen suunnittelukunta

johtaja Pertti Salminen, Energiateollisuus ry ja Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huoltovarmuuden turvaamisesta annettua lakia ja kumottavaksi laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta.

Huoltovarmuuden käytännön toteutus on perustunut Suomessa pitkään julkisen vallan ja elinkeinoelämän yhteistyöhön. Esityksen tavoitteena on säilyttää muuttuvassa toimintaympäristössä taloudellinen ja toiminnallisesti tehokas huoltovarmuuden suunnittelujärjestelmä, joka perustuu kumppanuusmalliin ja on kansalaisten, yritysten ja viranomaistenkin kannalta hyväksyttävä.

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta ehdotetaan korvattavaksi Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimivalla Huoltovarmuusneuvostolla sekä sen pysyvinä yhteistoimintaeliminä komitean tapaan toimivilla sektoreilla ja pooleilla. Samalla Huoltovarmuuskeskuksen johtokunta korvattaisiin hallituksella ja keskuksen johtoon nimitettäisiin yksityisoikeudellisessa palvelussuhteessa toimiva toimitusjohtaja.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että yhteiskunnan huoltovarmuus turvataan kansallisin toimenpitein julkisten viranomaisten ja elinkeinoelämän välisellä kustannustehokkaalla yhteistyöllä. Hyväksyttävillä laeilla tehostetaan hallintoa ja yksinkertaistetaan sääntelyä. Huoltovarmuuden ydintoimintoja ei hyväksyttävällä lainsäädännöllä muuteta.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eräiden tehtävien siirtämisesta työ- ja elinkei-noministeriöön annetun lain mukaan työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka muun muassa huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa on säädetty kauppa- ja teollisuusministeriön käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.Tämän johdosta käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa kauppa- ja teollisuusministeriö on muutettu työ- ja elinkeinoministeriöksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset) seuraavasti:

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan huoltovarmuuden turvaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1390/1992) 4—8 §, 9 §:n 1 momentti, 12 a §, 14 §:n 3 momentti ja 15 §, sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentti sekä 12 a ja 15 § laissa 688/2005, sekä

lisätään lakiin uusi 8 a—8 e § ja 17 a § seuraavasti:

Huoltovarmuudesta vastaavat viranomaiset

4 §

Huoltovarmuuden kehittäminen ja varautumistoimien yhteensovittaminen kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle. Ministeriöt kehittävät huoltovarmuutta omalla toimialallaan.

5 §

(1 mom. kuten HE)

Keskuksen ohjaus ja valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle.

6 §

(Kuten HE)

7 §

(1 mom. kuten HE)

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet nimittää Huoltovarmuusneuvostoa kuultuaan työ- ja elinkeinoministeriö. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vastuuseen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) säädetään hallituksen vastuusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa hallituksen palkkiot.

8 §

(Kuten HE)

8 a §

Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää Huoltovarmuuskeskukselle toimitusjohtajan.

8 b §

(Kuten HE)

8 c §

(1 mom. kuten HE)

Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvostoon vähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään neljän vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä edustavat elinkeinoelämää. Huoltovarmuusneuvosto tekee työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotuksen hallituksen jäseniksi.

8 d , 8 e, 9, 12 a, 14, 15 ja 17 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​