TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2010 vp

TaVM 1/2010 vp - HE 289/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi CE-merkintärikkomuksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä helmikuuta 2010 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi CE-merkintärikkomuksesta (HE 289/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Sari Rapinoja, työ- ja elinkeinoministeriö

tulliylitarkastaja Päivi Simpanen, Tullihallitus

johtaja Tuiri Kerttula, Turvatekniikan keskus Tukes

lainopillinen asiamies Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Kuluttajavirasto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki CE-merkintärikkomuksesta.

CE-merkinnällä valmistaja tai sen valtuutettu edustaja osoittaa tuotteen olevan Euroopan yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukainen.

Ehdotettuun lakiin sisältyisivät Euroopan parlamentin ja neuvoston akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevassa asetuksessa edellytetyt rangaistussäännökset.

Lailla kumottaisiin tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä annettu laki.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Ehdotettu laki CE-merkintärikkomuksesta on yleislaki ja sisältää rikosoikeudellisen seuraamuksen akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksen velvoitteiden rikkomisesta. CE-merkinnästä on runsaasti tuotekohtaista lainsäädäntöä, jossa säädetään mm. pakkokeinoista ja rikkomusten seuraamuksista. Talousvalionta pitää tärkeänä, että sektorikohtainen lainsäädäntö tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan niin, että sääntely on ajan tasalla ja säädöstasoltaan oikea.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis  Roikonen

​​​​