TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2004 vp

TaVM 10/2004 vp - HE 27/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä maaliskuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 27/2004 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti ympäristövaliokunta on antanut asiasta lausunnon (YmVL 13/2004 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

neuvotteleva virkamies Seppo Oikarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

neuvotteleva virkamies Kristiina Isokallio, ympäristöministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT
 • Energia-alan Keskusliitto ry Finergy.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Suomen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välillä Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen ja että eduskunta hyväksyy lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

Sopimuksella hyväksytään Suomen puolesta Itämeren alueen koealuerahaston perustaminen. Koealuerahastoon liittymisestä Suomelle aiheutuvat 1,75 miljoonan euron kustannukset on maksettu eduskunnan lähialueyhteistyöhön vuoden 2001 tulo- ja menoarviossa myöntämistä varoista, jotka oli osoitettu Suomen Kioton mekanismien koeohjelman yhteystoteutushankkeiden käyttöön. Sopimuksella Suomi hyväksyy myös koealuerahaston toimintaohjeet. Suomi soveltaa Itämeren alueen koealuerahastosta tehtyä sopimusta osittain väliaikaisesti.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että Itämeren alueen koealuerahastosta tehty sopimus ja laki sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta hyväksytään.

Koealueella tarkoitetaan kaikkien Itämeren alueen maiden sekä Norjan ja Islannin välistä yhteistyötä kokemuksen saamiseksi yhteistoteutuksesta pääasiassa energiasektorilla ja päästökaupasta sekä Kioton mekanismien soveltamisesta energiahankkeissa Itämeren alueella. Koealuerahaston tarkoituksena on hankkia rahastolle kasvihuonekaasujen päästöyksiköitä.

Koealuerahaston perustajasijoittajia ovat Pohjoismaat. Rahaston omistavat sen rahoittajat, ja sitä hallinnoi Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö.

Koealuerahaston minimipääoma on 10 miljoonaa euroa, josta tähän mennessä on maksettu vajaat 5 miljoonaa euroa. Rahaston rahoitus jakaantuu Pohjoismaiden kesken bruttokansantuoteosuuksien suhteessa. Suomen osuus rahoituksesta on 1,75 miljoonaa euroa. Rahaston koko vaihtelee saatujen rahoitusosuuksien mukaan. Sijoittaja voi maksaa ennakolta koko rahoitusosuutensa. Korkotulot maksetusta pääomasta kohdennetaan sijoittajille niiden osuuksien mukaisessa suhteessa ja lisätään niiden maksuosuuteen. Suomi on maksanut rahoitusosuutensa yhtenä eränä. Muut Pohjoismaat ovat sitoutuneet maksamaan rahoitusosuutensa kolmessa erässä, ja ne ovat maksaneet tähän mennessä kolmanneksen rahoitusosuudestaan. Rahaston hankkimat päästöoikeudet on tarkoitus jakaa rahaston jäsenten kesken näiden maksamien rahoitusosuuksien suhteessa.

Suomi liittyi rahastoon ehdoin, että Suomen eduskunta hyväksyy sopimuksen määräykset valtiosäännön mukaisesti. Jos Suomi ei lopullisesti sitoutuisi sopimukseen, Suomen rahoitusosuus korkoineen, vähennettynä maksuilla ja kuluilla, palautetaan Suomelle.

Hankkeista sovitaan ennen vuotta 2008, ja koealuerahasto lopettaa hanketoimintansa vuoden 2012 lopussa. Rahaston toiminta voidaan lopettaa kokonaan saman vuoden lopussa kaikkien sijoittajien yksimielisellä päätöksellä.

Valiokunta viittaa myös siihen, mitä ympäristövaliokunnan lausunnossa sanotaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2003 Suomen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välillä Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen