TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2008 vp

TaVM 10/2008 vp - HE 24/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 2 päivänä huhtikuuta 2008 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 24/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

teollisuusneuvos Riku Huttunen, työ- ja elinkeinoministeriö

ylitarkastaja Ronnie Olander, Säteilyturvakeskus STUK

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehtyyn yleissopimukseen vuonna 2005 tehdyn muutoksen. Sopimusmuutos koskee pääasiassa yleissopimuksen soveltamisalan laajentamista ydinlaitoksiin ja kotimaassa tapahtuvaan ydinaineen käyttöön, varastointiin ja kuljetuksiin, ydinsabotaasin mukaan ottamista rikostunnusmerkistöihin, sotilaallisen toiminnan ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rajaamista sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle sekä eräiden perusperiaatteiden sisällyttämistä sopimukseen.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimusmuutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimusmuutos tulee Suomen osalta voimaan.

Sopimusmuutoksen kansainvälisen voimaantulon edellytyksenä on ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen mukaan, että kaksi kolmasosaa sopimuspuolista ratifioi tai hyväksyy muutoksen. Sopimusmuutos tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on tallettanut muutosta koskevan rati- fioimis- tai hyväksymiskirjan tallettajan huostaan. Tämän jälkeen muutos tulee voimaan kunkin sopimuspuolen osalta sinä päivänä, jolloin asianomainen sopimuspuoli tallettaa muutosta koskevan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. Muutos ei ole vielä tullut kansainvälisesti voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimukseen tehty muutos ja lakiehdotus hyväksytään.

Yleissopimuksen päämääräränä on saada aikaan maailmanlaajuisesti tehokkaat turvajärjestelyt rauhanomaisiin tarkoituksiin käytettäviä ydinaineita ja ydinlaitoksia varten. Lisäksi tavoitteena on estää näihin aineisiin ja laitoksiin liittyviä rikoksia maailmanlaajuisesti sekä helpottaa sopimuspuolten välistä yhteistyötä sopimuksen päämäärien saavuttamiseksi.

Talousvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan Suomen kansallinen lainsäädäntö on sopimuksen velvoitteiden tasalla ja sopusoinnussa myös 1.6.2008 voimaan tulleiden ydinenergialain muutosten kanssa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimukseen tehdyn muutoksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen