TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2013 vp

TaVM 10/2013 vp - HE 18/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä maaliskuuta 2013 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta (HE 18/2013 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti ympäristövaliokunta on antanut asiasta lausunnon (YmVL 6/2013 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Eriika Melkas, työ- ja elinkeinoministeriö

lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö

apulaisjohtaja Arja Tanninen, Säteilyturvakeskus STUK

teknologiapäällikkö Timo Vanttola, Teknologian tutkimuskeskus VTT

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ydinenergialakia ja säteilylakia. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten annettu direktiivi.

Ydinenergialakiin lisättäisiin ydinjätehuoltoa koskeva periaatesäännös, jonka mukaan jätteen määrä olisi pidettävä niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Vastaava täydennys tehtäisiin myös säteilylakiin.

Lisäksi ehdotetaan täydennettäväksi ydinenergialain säännöksiä ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyvän itse- ja vertaisarvioinnin järjestämisestä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä hallituksen esityksen mukaisena.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen lainsäädäntö täyttää jo tälläkin hetkellä lähes kaikki direktiivin asettamat vaatimukset. Niinpä nyt ehdotetut muutokset eivät olennaisesti vaikuta nykyiseen ydin- ja säteilyturvatyöhön.

Ympäristövaliokunta on lausunnossaan (YmVL 6/2013 vp) kiinnittänyt huomiota ydinenergialain ja säteilylain jätehuollon johtavaa periaatetta koskevien momenttien sanamuotojen eroihin. Talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan kyseisten momenttien toisistaan hieman eriävä sanamuoto on tarkoituksenmukainen. Ydinenergialain yleisiä periaatteita koskevat säännökset on lakiteknisenä ratkaisuna toteutettu eri tavoin kuin säteilylain vastaavia periaatteita käsittelevät säännökset. Säteilylain mukaisessa lupakäsittelyssä jätehuollon arviointi on käytäntöä jo nykyiselläänkin tämän lain nimenomaisen säännöksen (16 §:n 2 momentin 3 kohta) nojalla. Eroavaisuudet pykälien sanamuodoissa eivät vaikuta lakien tulkintakäytäntöihin.

Talousvaliokunta yhtyy alan toimijoiden näkemykseen, jossa on pidetty uutta ydinjätehuollon johtavaa periaatetta tarkoituksenmukaisena. Kohdentamalla turvallisuusvaateet käytön riskien mukaan voidaan viranomaisten ja toiminnanharjoittajien varo- ja suojatoimet painotetusti kohdentaa niiden riskien torjumiseen, joiden todennäköisyys on suurin. Tämä ei poista tarvetta varautua perinteiseen tapaan myös muihin riskeihin, vaikka niiden toteutumisen todennäköisyys olisi pieni.

Hallituksen esityksen mukaan ydinenergiaa koskeva lainsäädäntö tullaan ottamaan kokonaistarkasteluun lähitulevaisuudessa. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että tässä valmistelussa tullaan kiinnittämään huomiota lainsäädännön sisäiseen johdonmukaisuuteen ja terminologian yhdenmukaiseen käyttöön.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Pia Kauma /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller