TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2002 vp

TaVM 11/2002 vp - HE 29/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 29/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Raine Vairimaa, valtiovarainministeriö

lakimies Gunveig Planting-Visa, Kuluttajavirasto

ekonomisti Martti Luukko, Suomen Kuluttajaliitto ry

asiamies Matti Räisänen, Kaupan Keskusliitto

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon Suomen Pankkiyhdistykseltä.

HALLITUKSEN ESITYS

Lain mukaan Suomessa suoritettava euromääräinen maksu pyöristetään lähimpään viiteen senttiin. Maksu voidaan pyöristää myös velottaessa sitä kirjallisesti tai kirjattaessa se maksamisen sijasta velaksi.

Lakia täydennetään siten, että maksu voidaan pyöristää myös maksettaessa se pankki- tai muulla maksukortilla.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt ja saanut esityksestä Euroopan keskuspankin lausunnon.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Kuluttajan kannalta pyöristämisellä ei ole merkitystä, koska pyöristys tapahtuu säännösten mukaan ylös- tai alaspäin. Suorittaessaan maksun kuluttajalla on mahdollisuus nähdä kumpaan suuntaan pyöristys tapahtuu.

Euroopan keskuspankki pitää tärkeänä, että toimivaltaiset yhteisön toimielimet arvioisivat, ovatko pyöristämissäännöt yhdenmukaisia yhteisön oikeuden kanssa. Talousvaliokunta toteaa, että säännöksiä voidaan tarkastella uudelleen, jos ristiriitaa todetaan olevan.

Pyöristyslailla ei estetä yhden tai kahden sentin metallirahojen käyttöä maksuvälineenä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​