TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2004 vp

TaVM 11/2004 vp - HE 35/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä huhtikuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain eräiden siirtymäsäännösten muuttamisesta (HE 35/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö

ylijohtaja Olli Koikkalainen, Patentti- ja rekisterihallitus

ylitarkastaja Veli-Matti Tala, Verohallitus

rikostarkastaja Kimmo Markkula, keskusrikospoliisi

lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori, Suomen Yrittäjät

puheenjohtaja Ilse Alander, Kirjanpitotoimistojen Liitto ry

puheenjohtaja Ossi A. Saarinen ja hallituksen jäsen Kari W. Saari, HTM-tilintarkastajat ry

KHT Ari Ahti, KHT-yhdistys

HALLITUKSEN ESITYS

Osakeyhtiön osakepääoman vähimmäismäärä korotettiin 1.9.1997 voimaan tulleella lailla 50 000 markkaan. Vanhojen osakeyhtiöiden on siirtymäsäännösten mukaan korotettava osakepääomaansa uuteen vähimmäismäärään, nykyisin 8 000 euroon, seitsemän vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään 1.9.2004.

Edellä mainittua siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että siirtymäajasta säädetään erikseen lailla. Tällöin uudet osakepääomaa koskevat säännökset voidaan antaa valmisteilla olevan osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Muutoksen tavoitteena on parantaa alle 8 000 euron osakepääomalla toimivien osakeyhtiöiden sopeutumista korotustarpeeseen ja näin parantaa niiden mahdollisuuksia jatkaa toimintaansa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Hallituksen esityksen perusteluihin viitaten talousvaliokunta pitää tarpeellisena, että osakepääoman korotusvaatimusta lykätään osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen yhteyteen. Näin vältetään ongelmia, joita korotuksesta olisi saattanut aiheutua alemmalla osakepääomalla toimiville yhtiöille. Korotusvaatimus olisi saattanut jopa vaarantaa pienten elinkelpoisten yritysten toiminnan jatkumisen.

Valiokunnan mielestä osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen yhteydessä ei tule myöskään säätää aikaisemmin perustettujen pienemmällä osakepääomalla toimivien yhtiöiden takautuvaa osakepääoman korotusvaatimusta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen