TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2006 vp

TaVM 11/2006 vp - HE 89/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 89/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Tuija Ypyä, kauppa- ja teollisuusministeriö

johtaja Hannu Kemppainen, Teknologian kehittämiskeskus TEKES

HALLITUKSEN ESITYS

Teknologian kehittämiskeskuksen nimi ehdotetaan muutettavaksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukseksi. Samalla ehdotetaan tarkennettavaksi kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteita. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös nykyisin asetuksessa olevat teknologian kehittämiskeskuksen ulkomaanyksiköissä työskentelevien henkilöiden työehtoihin sovellettavat säännökset.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin yhtyen talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Talousvaliokunta pitää asianmukaisena, että Tekesiltä poistetaan lainsäädännöllisiä rajoituksia toteuttaa teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa, joilla edistetään suomalaisen elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä.

Talousvaliokunta pitää hyvänä, että kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteita laajennetaan niin, että se voi sovittaa toimintansa vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Teollisuutta ja palveluja on tarkoituksenmukaista edistää teknologian ohella myös innovaatioiden keinoin. Kehittämiskeskuksen toiminnan painopiste, joka on elinkeinojen uudistamisessa, jalostusarvon, tuottavuuden ja viennin kasvattamisessa sekä työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, on asianmukainen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​