TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2011 vp

TaVM 11/2011 vp - HE 124/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 29 päivänä marraskuuta 2011 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 124/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

teollisuusneuvos Petteri Kuuva ja hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö

johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry

toiminnanjohtaja Peter Reiter, Pienvesivoimayhdistys ry

hallituksen puheenjohtaja Jari Suominen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Biokaasuyhdistys ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että oikeus kiinteään sähkön tuotantotukeen päättyy vuoden 2012 alussa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Hallitusohjelman mukaan (Liite 2) uusiutuvan energian tukia leikataan 25 miljoonaa euroa vuodessa vuoteen 2015 asti. Menoleikkaukset tehdään vaalikauden aikana etupainotteisesti.

Hallituksen esitys kiinteän sähkön tuotantotuen poistamisesta perustellaan hallitusohjelmassa sovituilla säästötoimilla. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetussa laissa säädetään myös oikeudesta syöttötariffiin. Omaisuudensuojaan ja elinkeinovapauteen perustuen voimalaitoksen poistaminen syöttötariffijärjestelmästä voi tapahtua ainoastaan laissa säädetyissä tarkoin rajatuissa tapauksissa (PeVL 37/2010 vp). Koska syöttötariffijärjestelmään ei voida kohdistaa hallitusohjelman mukaisia säästötoimia, hallitus esittää, että säästötavoitetta toteutetaan poistamalla oikeus kiinteään sähkön tuotantotukeen vuoden 2012 alusta alkaen. Hallituksen esityksen mukaan tästä kertyy säästöä 4,5 miljoonaa euroa vuodessa vuodesta 2013 alkaen.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettu laki tuli voimaan 1.1.2011, lukuun ottamatta mm. kiinteää sähkön tuotantotukea, joka tuli voimaan 25.3.2011 (VNA 258/2011). Talousvaliokunnassa on kritisoitu sitä, että muutosesitys on tullut sähkön tuottajille ja voimalaitosinvestoijille nopealla aikataululla ja yllätyksenä. Menettelytapa on omiaan horjuttamaan investoijien luottamusta pitkäjänteiseen uusiutuvan energian tukipolitiikkaan. Kiinteän tuotantotuen poistosta aiheutuvia haittoja lieventää osittain se, että laissa säädetään siirtymäajasta. Kaupalliseen käyttöön 1.1.2009 jälkeen otettu kiinteää tuotantotukea saanut tuulivoimala ja biokaasuvoimala voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään, jos hyväksymistä haetaan kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta eli käytännössä maaliskuun 2012 loppuun mennessä.

Alkuperäisestä lakiehdotuksesta laatimassaan mietinnössä (HE 152/2010 vpTaVM 30/2010 vp) talousvaliokunta edellytti, että sille annetaan kokonaisselvitys uusiutuvan energian tukijärjestelmän toimivuudesta ja lisäämistavoitteiden täyttymisestä syksyllä 2012. Hallitusohjelmassa sanotaan samansuuntaisesti, että uusiutuvan energian tukipäätösten toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan vuoden 2012 loppuun mennessä ja tehdään tarvittavat päätökset järjestelmän tehostamisesta ja uudistamisesta tavoitteisiin pääsemiseksi.

Talousvaliokunta odottaa tuloksia ja johtopäätöksiä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

VASTALAUSE 1

Perustelut

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen esityksestä Suomen eduskunta hyväksyi syksyllä 2010 uusiutuvan energian edistämistä koskevan kunnianhimoisen lainsäädännön. Uudistuksen keskeinen sisältö nojasi eduskunnan laajalla enemmistöllä hyväksymään ilmasto- ja energiastrategiaan. Sen tiukka tavoite oli myös varmistaa Suomen EU:lle osoittamien velvoitteiden täyttäminen.

EU-huippukokouksen vuonna 2008 tekemien päätösten mukaan unioni nostaa uusiutuvan energian osuuden vuoden 2008 noin 8 %:n osuudesta vuoteen 2020 mennessä 20 %:iin energian loppukulutuksesta. Suomen velvollisuudeksi tuli nostaa uusiutuvan energian osuus 28,5 %:sta 38 %:iin.

Suomi on toimittanut EU:n komissiolle kansallisen toimintasuunnitelman siitä, miten Suomi toimii tavoitteiden saavuttamiseksi. Edellä mainittu lakipaketti kuvaa käytettävät edistämistoimet, takuuhinnat, suorat tuet ja sähkön kiinteän tuotantotuen. Suurelta osalta lait on lisäksi laadittu niin, että elleivät esitetyt tukitoimet riitä hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, tukien tasoa voidaan nostaa ja päinvastoin.

Tätä taustaa vasten on käsittämätöntä, että Kataisen hallitus lähtee ensi töikseen leikkaamaan uusiutuvan energian edistämisen tukea. Hallitus perustelee menettelyään ohjelmansa päätöksillä leikata uusiutuvan energian rahoituksesta 25 miljoonaa euroa ja myöntämisvaltuudesta 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Metsähakkeella ja tuulivoimalla tuotetusta sähköstä on maksettu 6,9 senttiä/MWh tuotantotukea, biokaasulla ja "pienvedellä" tuotetusta 4,2 senttiä/MWh. Yhteensä tukea maksettiin vuonna 2010 noin 15 miljoonaa euroa noin 2,3 TWh:n suuruisesta puhtaasta sähköstä.

Osalle alan toimijoista on mahdollista siirtyä syöttötariffijärjestelmään. Monille pienemmistä se ei ole mahdollista. Veronmaksajien kannalta monien syöttötariffiinkin oikeutettujen olisi tarkoituksenmukaisempaa jäädä kiinteän tuotantotuen piiriin, jos sellainen jatkuisi.

Kaiken lisäksi syöttötariffijärjestelmää valmisteltaessa alan toimijoille tehtiin selväksi, että siirtyminen syöttötariffiin on mahdollisuus, ei pakko tai kiinteän tuotantotuen lopettamisesta seuraava tosiasiallinen pakko.

Hallituksen esitys siitä, että 1.1.2009 jälkeen käyttöön otettu kiinteää tuotantotukea saanut tuuli- tai biokaasuvoimalaitos voidaan ottaa syöttötariffijärjestelmän piiriin vielä maaliskuun loppuun mennessä, voi auttaa vain muutamaa alan toimijaa.

Aivan erityisen suuri menetys hallituksen esitys on monille pienvesivoiman ja biokaasun tuottajille sekä ennen vuotta 2009 tuulivoimaa rakentaneille.

Esitys sähkön kiinteän tuotantotuen lopettamisesta on nurinkurinen ja täysin väärä viesti myös uusiutuviin energialähteisiin investoiville. Hallitus on toimillaan tekemässä valtiosta epäluotettavan partnerin toimissa uusiutuvan energian velvoitteiden täyttämiseksi.

Keskustan valiokuntaryhmä ei esitystä voi hyväksyä. Esitämme sen hylkäämistä. Ainoastaan siirtymäajan pidennystä keskustan valiokuntaryhmä kannattaa.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2011

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Juha Sipilä /kesk

VASTALAUSE 2

Perustelut

Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä esitettyä lainsäädäntömuutosta. Esitys kiinteän sähkön tuotannon tuen poistamisesta vain muutama kuukausi sen voimaantulon jälkeen on käsittämättömän lyhytnäköistä politiikkaa hallituksen osalta. Tämä heikentää koko energiasektorin luottamusta Suomen uusiutuvan energian politiikkaan. Erityisen kummalliseksi kiinteän tuotantotuen poiston tekee se, että sen merkitys valtion taloudelle on hyvin marginaalinen. Suomi on sitoutunut lisäämään merkittävästi uusiutuvaa energiaa vuoteen 2020 mennessä. Vaadittavien investointien ja muutosten toteutukset vaativat pitkäjänteistä ja luotettavaa energiapolitiikkaa. Onkin hyvin kyseenalaista, saavuttaako Suomi kv-sopimusten edellyttämät velvoitteet uusiutuvien energiamuotojen suhteen ilman kiinteää tukimuotoa.

Erityisen kohtalokas esitys on monille pienvoimaloille, jotka raskaan ja kalliin byrokratian takia eivät käytännössä pysty siirtymään takuuhintajärjestelmään. Tässä kohtaa säästämällä hallitus hukkaa mahdollisuuden moninkertaistaa pienvoimaloiden tuotantokapasiteetti ja näin saavuttaa kustannustehokkaasti kv-sopimusten vaatimukset uusiutuvan energian tuotannon määrästä. Kiinteän tuotantotuen lakkauttaminen yhdessä energiatuen rajun leikkaamisen kanssa lamaannuttaa täysin pienvoimalasektorin investoinnit.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2011

 • Kaj Turunen /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • James Hirvisaari /ps