TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2002 vp

TaVM 12/2002 vp - HE 6/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä helmikuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi mallioikeuslain muuttamisesta (HE 6/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Rinkineva, kauppa- ja teollisuusministeriö

linjanjohtaja Sirkka-Liisa Lahtinen ja toimistopäällikkö Tapio Priia, Patentti- ja rekisterihallitus

lakimies Paula Paloranta, Keskuskauppakamari

johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät

toimitusjohtaja Klaus Katara, Teknisen Kaupan Liitto

toimitusjohtaja Anne Stenros, Suomen Taideteollisuusyhdistys ry

osastopäällikkö Pertti Kolve, Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon Teollisuustaiteen Liitto Ornamolta.

HALLITUKSEN ESITYS

Esitys perustuu pääasiassa mallien oikeudellisesta suojasta annettuun direktiiviin. Lakiin tehtävät muutokset liittyvät erityisesti mallisuojan saamisen edellytyksiin sekä mallisuojan sisältöön.

Lisäksi esityksessä on joitakin direktiivistä riippumattomia muutosehdotuksia, jotka liittyvät lähinnä rekisteröintimenettelyyn.

Lain mukaan se, joka on luonut mallin tai jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, voi rekisteröimällä saada yksinoikeuden mallin ammattimaiseen käyttöön. Mallilla tarkoitetaan tavaran ulkomuotoa tai koristeen esikuvaa. Direktiivin mukaisesti lakiin lisätään mallin, tuotteen ja moniosaisen tuotteen määritelmät.

Rekisteröinnin yleisiä edellytyksiä muutetaan siten, että mallin tulee olla uusi ja yksilöllinen. Mallia pidetään uutena, jollei samanlainen malli ole tullut julkiseksi aiemmin. Malli on yksilöllinen, jos asiaan perehtyneen käyttäjän siitä saama kokonaisvaikutelma eroaa aikaisemmasta mallista. Moniosaisen tuotteen osan mallin rekisteröinnin edellytyksenä on uutuus- ja yksilöllisyysvaatimuksen lisäksi, että asianomainen osa pysyy näkyvissä tuotteen tavanomaisen käytön aikana.

Mallin katsotaan tulleen julkiseksi, jos se on julkaistu rekisteröintimenettelyssä tai muutoin taikka asetettu näytteille tai sitä on käytetty liiketoiminnassa tai se on muulla tavoin tullut julkiseksi. Lakiin lisätään armonaikaa koskeva säännös, joka on poikkeus julkiseksi tulemisesta. Uuden säännöksen mukaan mallia on mahdollista käyttää 12 kuukauden ajan ennen sen rekisteröinnin hakemispäivää tai etuoikeuspäivää ilman, että malli menettää uutuuden.

Mallin rekisteröinnin esteet pysyvät pääosin ennallaan kuten myös mallioikeuden sisältö. Mallioikeuden sisällön rajoituksista säädetään direktiivin mukaisesti. Mallioikeus ei käsitä mallin käyttöä yksityisiin tai kokeellisiin tarkoituksiin. Myös toisintaminen lainausten ottamiseksi tai opetustarkoituksiin on sallittua.

Mallisuoja-alan laajuus määräytyy niin, että mallioikeus käsittää kaikki mallit, joista asiaan perehtynyt käyttäjä ei saa erilaista kokonaisvaikutelmaa.

Mallioikeuden voimassaoloaikaa muutetaan siten, että mallin rekisteröinti voi olla voimassa viisivuotiskausittain enintään 25 vuotta. Direktiivin mukaan sellaisten jäsenvaltioiden, jotka nykyisinkin sallivat moniosaisten tuotteiden osien mallisuojan, on pidettävä voimassa nykyiset säännöksensä ja tehtävä niihin muutoksia ainoastaan, mikäli tarkoituksena on varaosien markkinoiden vapauttaminen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että sellaisen moniosaisen tuotteen osan mallilla, joka korjaustarkoituksessa saattaa tuotteen alkuperäiseen muotoonsa, olisi enimmillään voimassa olevan lain mukainen 15 vuoden suoja-aika. Lisäksi lakiin tehdään eräitä direktiivistä riippumattomia muutoksia, jotka liittyvät yhteisrekisteröintiin, tiedoksiantomenettelyyn ja mallirekisteröinnin uudistamiseen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään jäljempänä mainituin teknisluonteisin korjauksin.

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön direktiivin edellyttämät muutokset. Sitä laajemmat muutokset tulevat harkittaviksi myöhemmin tehtäessä muita muutoksia mallioikeuslakiin. Lakiin tehtävillä muutoksilla ei ole tarkoitus alentaa mallisuojan tasoa.

Varaosien mallioikeussuojan myöntämisen edellytykset säilyvät voimassa olevan lain mukaisina. Direktiivin siirtymäsäännöksen mukaan jäsenvaltioiden, joiden lainsäädäntö tälläkin hetkellä sallii varaosien mallisuojan, on pidettävä voimassa nykyiset säännökset. Muutoksia varaosia koskeviin säännöksiin voidaan tehdä vain, jos muutosten tarkoituksena on varaosamarkkinoiden vapauttaminen. Direktiivin tarkoittamaa varaosaa käytetään korjaustarkoitukseen tuotteen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi. Direktiivin mukaan tilannetta tarkastellaan uudelleen kolmen vuoden kuluttua direktiivin voimaan saattamisesta (28.10.2001).

Yksityiskohtaiset perustelut

2 ja 5 §.

Pykälissä oleva käsite muotoilija on muutettu käsitteeksi mallin luoja. Muotoilijaa ei ole määritelty laissa, ja muualla laissa käytetään edelleen mallin luoja -käsitettä. Korjaus on teknisluonteinen, eikä se asiallisesti muuta esityksen sisältöä.

3 a §.

Valiokunta on korjannut pykälässä olevan viittauksen 3 §:ään viittaukseksi 2 §:ään.

Lisäksi valiokunta on lisännyt lakiehdotukseen voimassa olevan lain mukaiset lukujen otsikot.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

mallioikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/1971) 7 §, 18 §:n 3 momentti ja 45 §:n 2 momentti,

muutetaan 1—5, 8, 10, 11, 13 ja 20 §, 3 luvun otsikko, 24, 25, 31, 32, 38 ja 47 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 4 § osaksi laissa 802/1991, 5 § osaksi laissa 1411/1992 ja 47 § osaksi laissa 1035/1992, sekä,

lisätään lakiin uusi 1 a, 3 a, 4 a, 4 b, 5 a—5 c, 10 a, 18 a, 25 a, 31 a—31 c ja 46 a § seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 ja 1 a §

(Kuten HE)

2 §

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Mallia pidetään yksilöllisenä, jos asiaan perehtyneen käyttäjän siitä saama kokonaisvaikutelma eroaa ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoikeuspäivää tunnetuksi tulleiden mallien kokonaisvaikutelmasta. Yksilöllisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon mallin luojan vapaus mallin kehittelyssä.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

3 §

(Kuten HE)

3 a §

Mallin ei katsota tulleen julkiseksi 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla, jos malli, jolle haetaan rekisteröintiä, on 12 kuukauden aikana ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoikeuspäivää tullut julkiseksi:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

4, 4 a ja 4 b §

(Kuten HE)

5 §

Mallioikeus käsittää kaikki mallit, joista asiaan perehtynyt käyttäjä ei saa erilaista kokonaisvaikutelmaa. Tätä arvioitaessa on otettava huomioon mallin luojan vapaus mallin kehittelyssä.

5 a—5 c ja 8 §

(Kuten HE)

2 luku

Rekisteröintihakemus ja sen käsittely

10, 10 a, 11, 13, 18 a ja 20 §

(Kuten HE)

3 luku

Rekisteröinnin voimassaoloaika ja rekisteröidyn mallin muuttaminen

24, 25 ja 25 a §

(Kuten HE)

5 luku

Mallioikeuden lakkaaminen

31, 31 a—31 c, 32, 38, 46 a ja 47 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen