TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2008 vp

TaVM 12/2008 vp - HE 56/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä toukokuuta 2008 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta (HE 56/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Heli Honkapää, työ- ja elinkei-noministeriö

koordinaattori Marjo Aalto-Setälä ja toimistopäällikkö Laila Jungfelt, Patentti- ja rekisterihallitus

lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry

lakimies Paula Paloranta, Keskuskauppakamari

asianajaja Jan Lindberg, Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry

eurooppapatenttiasiamies Simo Hovi, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry

Merkitään saapuneeksi kirjallinen lausunto:

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hyödyllisyysmallioikeudesta annettua lakia. Lakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset rekisteriviranomaisen laatimasta suojavaatimusjulkaisusta, joka toimisi sähköisenä tietolähteenä hyödyllisyysmallihakemuksen tultua julkiseksi. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä ja hyödyllisyysmallioikeuksien ennalleen palauttamisesta. Kansainvälisen hakemuksen jatkamista koskevaa määräaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 31 kuukauteen. Etuoikeuden palauttamisen ja määräajan pidentämisen osalta ehdotus perustuu patenttiyhteistyösopimukseen.

Hyödyllisyysmallihakemuksen tai hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitätöintiperusteita sekä osamitätöintiä koskevia säännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi. Mitätöintiperusteet lueteltaisiin tarkasti. Lain selkeyttämiseksi mitätöintiperusteena mainittaisiin myös suojavaatimuksen laajentaminen hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

Tiedoksianto hyödyllisyysmallihakemusta tai rekisteröityä hyödyllisyysmallia koskevasta päätöksestä tapahtuisi Patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa julkaisussa, jos päätöstä ei muutoin saada annettua tiedoksi.

Ulkomaisia hakijoita ja haltijoita edustavien asiamiesten kotipaikkavaatimus saatettaisiin vastaamaan Euroopan yhteisössä noudatettavaa palveluiden vapaan tarjoamisen periaatetta siten, ettei kotipaikan tarvitse olla Suomessa. Riittävää on, että asiamiehen kotipaikka on Euroopan talousalueella.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset hakijan mahdollisuudesta muuntaa vireillä oleva eurooppapatenttihakemus kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi.

Lakiin tehtävät muut tarkistukset olisivat enimmäkseen teknisiä luonteeltaan tai säädöstekniikkaan liittyviä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Varsinaista patenttijärjestelmää yksinkertaisempana ja halvempana menettelynä hyödyllisyysmalli on erityisesti pk-yritysten käyttämä keksintöjen suojamuoto. Valiokunta pitää sääntelyyn ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja katsoo, että ne ovat omiaan selkeyttämään ja helpottamaan hyödyllisyysmallin käyttöä. Hyödyllisyysmalli tarjoaa ehdotettujen muutosten myötä aiempaa toimivamman vaihtoehdon yrityksen harkitessa keksinnön edellyttämää immateriaalisuojaa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Antti Vuolanne /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi