TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2002 vp

TaVM 13/2002 vp - HE 78/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä kesäkuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 78/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Manne Airaksinen, oikeusministeriö

lakiasiainjohtaja Markku Viljanen, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK

HALLITUKSEN ESITYS

Lakiin lisätään siirtymäsäännös, jolla jatketaan vanhaan osuuskuntalakiin sisältynyttä poikkeusta. Siirtymäsäännöksen mukaan 1.7.1996 säästökassatoimintaa harjoittaneet osuuskunnat saavat harjoittaa säästökassatoimintaa edelleen, vaikka ne eivät täytä mainittuna päivänä voimaan tulleita osuuspääomaa ja jäsenmäärää koskevia vaatimuksia.

Lain on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 1.7.2002.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Siirtymäsäännöksen lisääminen lakiin on perusteltua sen vuoksi, että yhdeksän pientä osuuskauppaa, jotka eivät täytä uuden osuuskuntalain osuuspääoman määrää ja jäsenten lukumäärää koskevia vähimmäisvaatimuksia, voivat jatkaa häiriöttä säästökassatoimintaansa myös 1.7.2002 jälkeen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Jussi Ranta /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen