TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2006 vp

TaVM 13/2006 vp - HE 145/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi säästöpankkilain muuttamisesta (HE 145/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Jyrki Knuutinen, valtiovarainministeriö

varatuomari Osmo Silvonen, Säästöpankkiliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Säästöpankkilakia ehdotetaan muutettavaksi ja täydennettäväksi säännöksillä, jotka koskevat säästöpankin kantarahaston alentamista varojen jakamiseksi kantarahasto-osuuden omistajille sekä omien kantarahasto-osuuksien hankkimista ja lunastamista. Samalla ehdotetaan säädettäväksi omien kantarahasto-osuuksien mitätöimisestä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Lakiin tehtävällä muutoksella edistetään säästöpankkien oman pääoman ehtoista varainhankintaa ja siten säästöpankkien vakavaraisuutta. Säästöpankkien on myös mahdollista kilpailla rahoitusmarkkinoilla tasavertaisesti osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoisten pankkien kanssa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Roger Jansson /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​