TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp

TaVM 13/2008 vp - HE 57/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä toukokuuta 2008 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta (HE 57/2008 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta lausunnon (TyVL 15/2008 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

teollisuusneuvos Paula Nybergh, työ- ja elinkeinoministeriö

lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö

johtaja Harry Karlqvist, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes

johtaja Timo Kekkonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

kehityspäällikkö Marita Paasi, Tekes - AKAVA ry

puheenjohtaja, IT-Service Manager Matti Pöhö, Tekesin henkilökuntayhdistys ry

teknologia-asiantuntija Heidi Lindroth, Tekes TEK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta. Samanniminen vanha laki ehdotetaan kumottavaksi.

Lakiin ehdotetaan otettavaksi perussäännökset kehittämiskeskuksen tehtävistä, johtamisesta, toimivallan jaosta ja ratkaisuvallan käytöstä. Ehdotuksessa otetaan huomioon perustuslain vaatimukset säätää julkisen vallan tehtävistä lakitasolla ja täsmennetään asetuksenantovaltuutuksia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Talousvaliokunta katsoo, että lakiehdotuksessa otetaan asianmukaisella tavalla huomioon työ- ja elinkeinoministeriön perustamisesta aiheutuvat sääntelyn muutostarpeet, kuten ministeriön uusi tulosohjausjärjestelmä sekä laajan innovaatiopolitiikan tavoitteet, joiden toteuttamista työministeriöstä Tekesin vastuulle siirtyneen työelämän tuottavuuden ja laadun kehittämisohjelman (Tykes 2004—2009) mukanaan tuomat uudet tehtävät osaltaan tukevat. Muilta osin ehdotettu sääntely vastaa teknisluonteisia muutoksia lukuunottamatta pääosin Tekesin nykyistä sääntelyä. Ehdotetun asetuksenantovaltuutta koskevan sääntelyn osalta talousvaliokunta ehdottaa tehtäväksi jäljempänä todetut täsmennykset.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on lausunnossaan (TyVL 15/2008 vp) kiinnittänyt erityistä huomiota Tykes-ohjelman toteuttamiseen. Valiokunta katsoo lausunnossaan, että Tykes-ohjelma nivoutuu hyvin Tekesin muuhun innovaatiotoimintaan, sillä sosiaalisilla innovaatioilla ja työelämän toimintatapojen kehittämisellä voidaan monin tavoin lisätä kilpailukykyä ja tuottavuutta työelämän laadunparantamisen ohella. Valiokunta painottaa kuitenkin tarvetta varmistaa, että Tykes-ohjelman riittävä rahoitus turvataan. Myös Tekesin henkilöstöyhdistykset ovat kiinnittäneet huomiota Tykes-toimintojen integroimiseen Tekesin toimintaan ja toisaalta riittävien henkilöresurssien turvaamiseen.

Talousvaliokunta yhtyy näihin näkemyksiin. Tekesin toimenkuvan laajentaminen koskemaan myös työelämän innovatiivista kehittämistä vastaa nykyisiin innovaatiopolitiikan haasteisiin, joissa organisaatioinnovaatioiden merkitys korostuu teknologisten innovaatioiden ohella. Ehdotettu sääntely antaa tälle toiminnalle kattavat puitteet. On tärkeää, että sääntelyn täytäntöönpano näkyy selkeästi myös Tekesin strategiassa sekä rahoituksen ja henkilöresurssien allokoinnissa.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen asetuksenantovaltuutta täsmennetään ja rajataan tarkemmin 6 §:n 3 momentin ja 9 §:n osalta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 ja 9 § muutettuina seuraavasti:

6 §

Hallituksen tehtävät

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Hallituksen muista tehtävistä ja päätöksenteosta voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

9 §

Tarkemmat säännökset hallinnosta

Kehittämiskeskuksen virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkojen täyttämisestä on voimassa, mitä virkamieslaissa (750/1994) säädetään. (Poist.) Organisaatiosta, johtamisesta, virkamiehen virkavapauden myöntämisestä ja sijaisuudesta sekä valtion edustamisesta tuomioistuimissa ja virastoissa säädetään valtioneuvoston asetuksella.

(2 mom. poist.)

_______________

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Anne Kalmari /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Antti Vuolanne /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

​​​​