TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2005 vp

TaVM 14/2005 vp - HE 92/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta (HE 92/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Heli Siukonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

käräjätuomari Kimmo Mikkola, Helsingin käräjäoikeus

toimistopäällikkö Laila Jungfelt, Patentti- ja rekisterihallitus

asiantuntija Pekka Salomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät

patenttiasiamies Pia Hjelt, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon IPR University Centeriltä.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen.

Euroopan patenttisopimuksella on luotu järjestelmä Eurooppapatenttien myöntämiseksi. Yhdellä patenttihakemuksella voi nykyään saada patenttisuojan yhteensä 31 sopimusvaltiossa. Sopimuksen uudistamisen taustalla on erityisesti sopimusmääräysten mukauttaminen muihin patenttioikeutta koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin. Uudistamisen tavoitteena on myös Euroopan patenttijärjestön toiminnan tehostaminen sekä hakijaystävällisyyden lisääminen.

Patenttilakisopimus on Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) hallinnoima sopimus, joka on tullut kansainvälisesti voimaan huhtikuussa 2005. Sopimuksella yhdenmukaistetaan patenttihakemuksia sekä patentteja koskevia muodollisia vähimmäissäännöksiä.

Hallituksen esityksessä on kaksi lakiehdotusta, joilla saatetaan voimaan uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

Lisäksi patenttilakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä yksittäisiä kansainvälisistä sopimuksista riippumattomia muutoksia. Muutokset koskevat muun muassa vuosimaksujen erääntymisen lykkäämistä kuukauden viimeiseen päivään. Tarkoituksena on myös yhdenmukaistaa patenttilaissa käytettyä terminologiaa eräiltä osin.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirja ja patenttilakisopimus sekä lakiehdotukset hyväksytään.

Hyväksymällä uudistamiskirjan Suomi voi vastaisuudessakin osallistua eurooppalaiseen patenttiyhteistyöhön. Tämän odotetaan merkittävästi tukevan suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja innovointia. Ulkomaisilla yrityksillä on mahdollisuus myös jatkossa hakea eurooppapatenttia Suomea koskevana.

Patenttilakisopimuksella puolestaan yhdenmukaistetaan menettelytapoja ja muodollisuuksia. Patenttilakisopimukseen liittyminen helpottaa patentin hakemista sekä patentinhakijoiden ja patentinhaltijoiden toimintaa muissa sopimusvaltioissa.

Patenttilakiin tehtävät muut kuin kansainvälisistä sopimuksista johtuvat muutokset ovat lähinnä menettelyllisiä ja terminologiaa koskevia, joita pidetään yritystoiminnan kannalta myönteisinä

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että Eduskunta hyväksyy Münchenissä 29. päivänä marraskuuta 2000 hyväksytyn Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja Genevessä 1. päivänä kesäkuuta 2000 hyväksytyn patenttilakisopimuksen ja

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​