TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2010 vp

TaVM 14/2010 vp - HE 58/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä toukokuuta 2010 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta (HE 58/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Minna Tukiainen ja neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö

apulaisjohtaja Tapio Priia, Patentti- ja rekisterihallitus

asianajaja Jan Lindberg, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • ulkoasiainministeriö
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Tavaramerkkilain säännöksiä asiamiesten kotipaikasta ehdotetaan muutettavaksi eräitä muita teollisoikeuksia koskevia lakeja vastaavasti niin, että asiamiehenä voisi toimia Euroopan talousalueella asuva henkilö tai yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi rekisteröinnin esteitä koskeva viittaussäännös.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Tavaramerkkilain mukaisesti Suomen ulkopuolella kotipaikan omaavalla tavaramerkin hakijalla tai haltijalla tulee olla asiamies, jonka kotipaikka on Suomessa. Hallituksen esityksen keskeisin ehdotus (31 §) lisää joustoa asiamiehen kotipaikkavaatimukseen siten, että riittävää on kotipaikan sijainti Euroopan talousalueella.

Talousvaliokunta katsoo, että ehdotus ottaa tältä osin asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin sijoittautumisvapautta ja syrjimättömyyttä koskevan sääntelyn. Samoin valiokunta pitää perusteltuna esitystä laajentaa asiamiehen oikeuksia koskeva sääntely vastaamaan muussa kansallisessa teollisoikeuksia koskevassa lainsäädännössä jo omaksuttua käytäntöä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että asiamiehiä koskevan teollisoikeudellisen sääntelyn sisältöä, kuten asiamiehen käyttövelvollisuutta ja heiltä edellytettävää osaamista, selvitetään kokonaisvaltaisesti valtioneuvoston 26.3.2009 hyväksymän aineettomia oikeuksia koskevan strategian täytäntöönpanon yhteydessä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Mauri Salo /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi