TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2012 vp

TaVM 14/2012 vp - HE 109/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2012 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista (HE 109/2012 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 31/2012 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Arto Rajala ja ylitarkastaja Johanna Juvonen, työ- ja elinkeinoministeriö

neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam, oikeusministeriö

ylijohtaja Riku Huttunen, Energiamarkkinavirasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • valtiovarainministeriö
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering
 • Fingrid Oyj
 • Energiateollisuus ry
 • Suomen Kaasuyhdistys ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista. Uusi laki korvaisi Energiamarkkinaviraston perimät sähköverkonhaltijoiden ja maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut, joista säädetään nykyisin työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista (1400/2011). Energiamarkkinaviraston sähkö- ja maakaasuverkkovalvonnan sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksuja olisi valtiosääntöoikeudellisesti pidettävä veroina. Valvontamaksut korvattaisiin vastaavilla verkonhaltijoilta perittävillä sähköverkkomaksuksi ja maakaasuverkkomaksuksi kutsutuilla veroilla, joiden perusteet säädettäisiin laissa.

Ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi muutosta valvontamaksutulojen budjetointiin. Esitys liittyy vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksen tarkoituksena on muuttaa voimassa olevaa sääntelyä siten, että nykyiset sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta perittävät valvontamaksut muutetaan valtiosääntöoikeuden edellyttämällä tavalla veroperusteisiksi. Taustalla on perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntö, jonka mukaisesti valvontaan liittyvien maksujen on suurelta osin katsottu olevan perustuslain 81 §:n tarkoittamia veroja. Talousvaliokunta esittää, että lakiehdotus hyväksytään vähäisin teknisin täsmennyksin.

Erilaisilla maksullisilla suoritteilla katetaan tällä hetkellä noin 70 prosenttia Energiamarkkinaviraston kokonaiskustannuksista. Lakiehdotuksen kohteena olevat valvontamaksut muodostivat vuonna 2011 maksullisen toiminnan tuloista hieman yli 70 prosenttia eli yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa. Uuden sääntelyn tavoitteena on määritellä veron taso siten, että sen tuotto vastaa suuruusluokaltaan rahamäärää, joka Energiamarkkinavirastolta kuluu valvontaan ja valvonnan edellyttämään kansainväliseen yhteistyöhön. Koska nykyinen maksutaso ei ole täysin kattanut edellä mainittua toimintaa, tulee verotus vähäisessä määrin nostamaan toimijoiden kustannuksia. Korotukset kohdistuvat järjestelmävastuuseen määrätyn sähkön kantaverkonhaltijan ja järjestelmävastuuseen määrätyn maakaasuverkonhaltijan maksuihin. Vuoden 2013 talousarvioesityksessä on arvioitu, että veron avulla kertyy tuloja yhteensä 3 031 000 euroa. Veroperusteisiin maksuihin tehtävät korotukset ovat kuitenkin siinä määrin vähäiset, ettei niillä arvioida olevan merkittävää vaikutusta asiakkailta kerättäviin sähkön ja maakaasun siirtomaksuihin. Talousvaliokunta pitää veron mitoitusperustetta ja laskentatapaa tarkoituksenmukaisina.

Verovelvollisten kate vastaisi nykyistä maksuvelvollisten katetta. Koska Energiamarkkinavirasto valvoo vain Manner-Suomessa toimivia verkonhaltijoita, lakia ei esityksen mukaisesti sovellettaisi niihin verkonhaltijoihin, joiden kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa (1 §:n 2 momentti). Maakunnan viranomaiset vastaavat valvontatehtävistä maakunnassa ja perivät myös tähän liittyvät maksut. Perustuslakivaliokunta on tutkinut esitystä erityisesti siltä osin kuin se koskee sääntelyn suhdetta Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Valiokunta on katsonut, ettei ehdotettu sähkö- ja maakaasuverkkomaksu ole sellainen elinkeinovero, josta päättäminen Ahvenanmaan itsehallintolain (18 §:n 5 kohta) mukaisesti kuuluu maakunnan toimivaltaan. Toisaalta valiokunta on todennut, ettei veron kohdistaminen esitetyllä tavalla vain Energiamarkkinaviraston valvomiin verkonhaltijoihin ole ongelmallinen perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta. Edellä olevan perusteella perustuslakivaliokunta on katsonut, ettei ole estettä käsitellä ehdotusta tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Talousvaliokunta pitää lakiehdotuksen soveltamisalan rajausta perusteltuna. Lain tavoitteena on kattaa Energiamarkkinaviraston toiminnasta aiheutuvia kuluja. Koska virasto ei valvo verkonhaltijoita, joiden kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa, ei myöskään näiden tahojen verottaminen ole perusteltua. Vastaavalla tavalla on menetelty myös nykyisten valvontamaksujen osalta.

Talousvaliokunta esittää, että lakiehdotuksen 7 §:ään tehdään päätösehdotuksessa yksilöity teknisluonteinen korjaus. Korjauksella ei ole vaikutusta lain perusteluihin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 § muutettuna seuraavasti:

7 §

Sähkö- ja maakaasuverkkomaksun määrittäminen

(1 mom. kuten HE)

Jos sähkö- tai maakaasuverkkomaksun määräytymisen perusteena oleva tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, muunnetaan verkkotoiminnan myyntituotot sähkö- ja maakaasuverkkomaksua määrättäessä yhtä vuotta vastaaviksi kertomalla ne luvulla, joka saadaan jakamalla luku 12 tilikauteen sisältyvien kuukausien lukumäärällä.

_______________

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • vjäs. Anne Kalmari /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi