TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2005 vp

TaVM 15/2005 vp - HE 140/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 140/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, kauppa- ja teollisuusministeriö

ylijohtaja Timo Hirvi ja johtaja Leena Tikkanen, mittatekniikan keskus

HALLITUKSEN ESITYS

Ehdotetussa uudessa laissa säädetään kansallisesta akkreditointijärjestelmästä, jonka tarkoituksena on vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen luotettavuuden ja kansainvälisen hyväksyttävyyden varmistaminen.

Akkreditoinnilla tarkoitetaan yhdenmukaisiin kansainvälisiin ja eurooppalaisiin standardeihin ja muihin arviointiperusteisiin perustuvaa laboratorioiden, sertifiointielinten ja tarkastuslaitosten pätevyyden toteamista.

Laissa säädetään tarkemmin akkreditoinnin hakemisesta, sen edellytyksistä, akkreditointipäätöksestä sekä arviointielimen pätevyyden seurannasta.

Lailla ehdotetaan kumottavaksi testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa harjoittavien toimielinten pätevyyden toteamisesta annettu asetus. Mittatekniikan keskuksesta annetun lain muutosehdotuksen tavoitteena on varmistaa FINAS-akkreditointipalvelun erillisyys ja itsenäisyys suhteessa kansalliseen metrologialaitokseen, jotka kumpikin kuuluvat mittatekniikan keskukseen. Tätä varten lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös akkreditointiasian valtuuskunnasta, jolle siirretään mittatekniikan keskuksen johtokunnan tehtävät siltä osin, kuin tämä olisi akkreditointijärjestelmän riippumattomuuden varmistamiseksi tarpeen.

Laissa ehdotetaan säädettäväksi myös nykyistä tarkemmin mittatekniikan keskuksen johto-organisaatiosta ja hallinnon järjestämisestä sekä tärmennettäväksi asetuksenantovaltuuksia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään.

Laeilla vahvistetaan FINAS-akkreditointipalvelun asemaa riippumattomana akkreditointielimenä ja selkeytetään akkreditointijärjestelmän perusteita. Laeilla ei ole suoranaista vaikutusta mittatekniikan keskuksen toimintaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen