TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2014 vp

TaVM 15/2014 vp - HE 163/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Mittatekniikan keskuksen tai FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi eräiden Mittatekniikan keskuksen tai FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta (HE 163/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja, työ- ja elinkeinoministeriö

ylijohtaja Timo Hirvi, Mittatekniikan keskus

pääjohtaja Kimmo Peltonen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kymmentä lakia, joissa säädetään Mittatekniikan keskuksen FINAS-akkreditointipalvelun tehtävistä ja toimivallasta. Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön nimi muutettaisiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksiköksi (FINAS-akkreditointipalvelu).

Esitys liittyy Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisen osakeyhtiön perustamiseen ja Mittatekniikan keskuksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muuttamiseen osakeyhtiöksi. Samalla Mittatekniikan keskuksen FINAS-akkreditointipalvelu siirretään osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain kanssa 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Talousvaliokunta on VTT:n yhtiöittämistä koskeneen hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä (TaVM 10/2014 vpHE 74/2014 vp) puoltanut Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön (FINAS akkreditointipalvelu) siirtoa osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa. Nyt käsillä olevan hallituksen esityksen tarkoittamat muutokset liittyvät edellä mainitusta siirrosta aiheutuvaan tarpeeseen muuttaa eräisiin lakeihin toimivaltaisen viranomaisen nimi vastaamaan uutta toimivaltajakoa. Valiokunta pitää hallituksen esityksessä esitettyjä muutoksia välttämättöminä, jotta erityislainsäädäntö vastaisi viimeaikaisia organisaatiomuutoksia ja jotta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla olisi lailla säädetty valtuus hoitaa sille säädettyjä tehtäviä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller