TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2001 vp

TaVM 16/2001 vp - HE 148/2001 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 148/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Sakari Arkio ja ylitarkastaja Markus Lounela, kauppa- ja teollisuusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finnvera Oyj:lle maksettava alueellinen korkotuki ja erityiskorkotuki voidaan maksaa yhtiölle samana vuonna kun yhtiö hyvittää sen asiakkaalle. Voimassa olevan lain mukaan korkotukea maksetaan vasta seuraavana kalenterivuotena sen kalenterivuoden jälkeen, jona yhtiö on hyvittänyt korkotuen asiakkaalleen.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta pitää lakiehdotusta asianmukaisena ja ehdottaa, että se hyväksytään.

Lakiin tehtävällä muutoksella poistetaan hallinnollisia rasitteita ja vältetään Finnvera Oyj:lle aiheutuneita lisäkustannuksia yhtiön jouduttua rahoittamaan korkotuen osuuden vuodeksi. Aluksi valtiolle aiheutuvat lisäkustannukset tasaantuvat vuosien kuluessa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen