TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2010 vp

TaVM 16/2010 vp - HE 89/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 15 päivänä kesäkuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta (HE 89/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Jukka Lavaste, sosiaali- ja terveysministeriö

lakimies Harri Hirvi, Finanssivalvonta

puheenjohtaja Toivo Mäkynen, Suomen Vakuutusmeklariliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston vakuutusedustusta koskevan direktiivin mukaan vakuutusmeklarilta edellytettävän vastuuvakuutuksen euromääriä tulee tarkistaa Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston Eurostatin julkaisemassa Euroopan kuluttajahintaindeksissä tapahtuneiden muutosten johdosta viiden vuoden välein.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Vakuutusmeklarien pakollisen vastuuvakuutuksen määrä nousee noin 12 prosentilla. Se vastaa Euroopan kuluttajahintaindeksin nousua. Talousvaliokunnan saaman arvion mukaan muutoksella ei ole vaikutusta vakuutusten saatavuuteen. Tähän mennessä meklarien vastuuvakuutuksesta ei ole korvattu yhtään tapahtumaa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Mauri Salo /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen