TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2014 vp

TaVM 16/2014 vp - HE 147/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi (HE 147/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

teollisuusneuvos Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö

asiantuntija Outi Ervasti, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

johtaja Hanna Koivisto, Finpro ry

ekonomisti Jouni Vihmo, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus MEK

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
 • Suomen matkatoimistoalan liitto ry
 • Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi. Esityksen mukaan valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Matkailun edistämiskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta Finpro ry:lle. Samalla kumottaisiin Matkailun edistämiskeskuksesta annettu laki ja sen toiminta valtion virastona lakkaisi. Matkailun edistämiskeskuksen henkilöstö siirtyisi Finpron palvelukseen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alussa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Talousvaliokunta yhtyy hallituksen esityksessä ehdotettuun ja asiantuntijakuulemisessakin esitettyyn käsitykseen, jonka mukaan matkailun edistämistehtävien järjestämiseksi esitetty malli antaa hyvät lähtökohdat näiden tehtävien kehittämiselle. Valiokunta katsoo, että matkailun edistämistehtävien siirto osaksi Finpron organisaatiota tulee tuomaan synergiaetuja molemmille muutoksen kohteena oleville organisaatioille. Finpron asiantuntijuuden ja kattavan toimipisteverkon tuoma lisäarvo matkailuelinkeinojen edistämiselle korostunee erityisesti maissa, joissa yhteiskunnalliset olosuhteet ovat epävakaat.

Edellä kuvattujen synergiaetujen valossa ei ole perusteltua pitää yllä matkailun edistämistehtäviä varten itsenäistä tilivirastoa, vaan nämä tehtävät tulevat tarkoituksenmukaisemmalla tavalla toteutetuiksi hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Martti Mölsä /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller