TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2002 vp

TaVM 17/2002 vp - HE 86/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä kesäkuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 86/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Kalevi Vaittinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

yli-insinööri Harri Westerlund, Turvatekniikan keskus TUKES

kehitysjohtaja Pertti Lindberg, Sähköenergialiitto Sener

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksen mukaan ETA-alueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa hankitun muodollisen kelpoisuuden ja ammattipätevyyden täyttävä sähköalan ammatinharjoittaja täyttää myös kansalliset pätevyysvaatimukset.

Samalla selkeytetään sähkölaitteistojen rekisteröintiä sekä varmennus- ja määräaikaistarkastuksia koskevia menettelyjä.

Lisäksi esityksellä täsmennetään sähköturvallisuusviranomaisen toimivaltuuksia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta pitää esitystä asianmukaisena ja ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen