TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2005 vp

TaVM 17/2005 vp - HE 141/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 141/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Ulla Karhu, kauppa- ja teollisuusministeriö

lainsäädäntöneuvos Tuula Linna, oikeusministeriö

apulaisjohtaja Päivi Hentunen, Kuluttajavirasto

varapuheenjohtaja Tomi Nummela, Velkaneuvonta ry

johtava velkaneuvoja Kaarina Sillanpää, Turun velkaneuvontatoimisto

HALLITUKSEN ESITYS

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden mukaan taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä voi toimia valtioneuvoston asettama neuvottelukunta. Tarkemmat säännökset neuvottelukunnan nimestä, tehtävistä, asettamisesta, jäsenistä ja toiminnan järjestämisestä annettaisiin valtioneuvoston asetuksella.

Talous- ja velkaneuvojan kelpoisuusvaatimuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että talous- ja velkaneuvojalla tulee olla taidon ja kokemuksen lisäksi alalle soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkintovaatimus koskisi vain sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole aikaisemmin toimineet talous- ja velkaneuvojina.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään. Lakiin tehdään muutokset, joiden tarkoituksena on osaltaan ennalta ehkäistä ylivelkaantumista ja auttaa kuluttajia tekemään järkeviä päätöksiä taloudellisten mahdollisuuksiensa rajoissa.

Säätämällä taloudenhallinnan neuvottelukunnasta toteutetaan Velkahallintaohjelmaa. Neuvottelukuntaan kutsutaan eri hallinnonalojen, tutkimuslaitosten, luotonantajien, yhdistysten ja järjestöjen edustajia. Sen tehtävänä on koordinoida ja edistää taloudenhallintaa koskevaa tietämystä, kasvatusta ja tutkimusta sekä talousneuvonnan kehittämistä. Neuvottelukunnan tulee tukea ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ylivelkaantumisen ennalta ehkäisemisessä sekä huolehtia siitä, että talouden hallintaan liittyvää valistus- ja neuvontamateriaalia on saatavilla.

Neuvottelukunnan kustannuksiin on varattu noin 100 000 euron suuruinen määräraha kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenoissa. Määräraha talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille on budjetoitu omalle momentilleen kauppa- ja teollisuusministeriön pääluokassa. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille osoitettua määrärahaa ei käytetä taloudenhallinnan neuvottelukunnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Samalla talous- ja velkaneuvojan kelpoisuusvaatimuksia muutetaan siten, että neuvojalla tulee olla peruskoulutuksena alalle soveltuva korkeakoulututkinto. Sellaisia voisivat olla muun muassa yliopistossa suoritetut alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot sekä ammattikorkeakoulututkinnnot. Tarkoituksena on, että taloudenhallinnan neuvottelukunta käynnistää erityisen taloudenhallinnan tutkinnon sisällön suunnittelun. Kelpoisuusvaatimusten tavoitteena on turvata talous- ja velkaneuvonnan laadukkuus. Kelpoisuusvaatimusten muutokset eivät koske nykyisiä talous- ja velkaneuvojia, jotka voivat jatkaa tehtävissään.

Talousvaliokunta toteaa, että nyt hyväksyttävä laki on vain yksi osa Velkahallintatyöryhmän velkahallintaohjelman kymmenestä keskeisestä toimenpide-ehdotuksesta maksuhäiriöiden ja niiden haittojen vähentämiseksi. Talousvaliokunta kiirehtii työryhmän muiden ehdotusten toteuttamista, joilla ennalta ehkäistään ylivelkaantumista ja autetaan velkaantuneita selviytymään ongelmistaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​