TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2009 vp

TaVM 17/2009 vp - HE 88/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 88/2009 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (MmVL 25/2009 vp). Lausunto on tämän mietinnön liitteenä.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Mikko Ojala, työ- ja elinkeinoministeriö

ylitarkastaja Juuso Kalliokoski, maa- ja metsätalousministeriö

johtaja Ari Grönroos, Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

yritystutkija Pirjo Karlsson, Uudenmaan TE-keskus

lakimies Vesa Malila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Puu- ja erityisalojen liitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettua lakia siten, että yrityksen kehittämisavustusta voitaisiin jatkossa myöntää myös maataloustuotteiden ensiasteen jalostamiseen ja markkinointiin liittyviin hankkeisiin silloin, kun kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluhanke.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään jäljempänä mainituin muutoksin.

Lakiin tehtävällä muutoksella edistetään ensimmäisen jalostusasteen maataloustuotteiden kehittämistä ja markkinoille saattamista, kun alan yritysten on mahdollista saada vastaavanlaista rahoitusta kuin muillakin toimialoilla.

Lisäksi muutos selkeyttää julkisten rahoittajaorganisaatioiden, TE-keskusten ja Tekesin, työnjakoa ja tehostaa resurssien käyttöä, kun samankaltaiset hankkeet käsitellään samoissa organisaatioissa. Laissa tarkoitettu avustusjärjestely selkeytyy myös avustuksen saajan näkökulmasta, kun yritysten tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluhankkeet voidaan käsitellä ja päättää kattavasti TE-keskuksissa.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että tukijärjestelmiä hallinnoivien työ- ja elinkeinoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistyö ja työnjako on toimivaa.

Talousvaliokunta viittaa myös maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnon kannanottoihin.

Yksityiskohtaiset perustelut

6 §. Avustuksen saajat.

Pykälän 2 momentin mukaan avustusta ei voida myöntää maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen tai markkinointiin, lukuun ottamatta liikennekäyttöön tarkoitetun bioetanolin tuotantoon liittyviä 8 §:n 1 kohdan mukaisia investointeja.

Valiokunta on muuttanut "liikennekäyttöön tarkoitetun bioetanolin" kattavampaan muotoon "biopolttoaineen", koska kyseeseen saattaa tulla muitakin biopolttoaineita kuin bioetanoli.

Talousvaliokunta viittaa muutoksen osalta myös maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1336/2006) 6 § seuraavasti:

6 §

Avustuksen saajat

(1 mom. kuten HE)

Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. Avustusta ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen tai markkinointiin, lukuun ottamatta biopolttoaineen tuotantoon liittyviä 8 §:n 1 kohdan mukaisia investointeja sekä 11 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettuja tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluhankkeita.

(3 mom. kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Harri Jaskari /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • vjäs. Klaus Pentti /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen