TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2010 vp

TaVM 17/2010 vp - HE 75/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 8 päivänä kesäkuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta (HE 75/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Päivi Marttila, työ- ja elinkeinoministeriö

neuvotteleva virkamies Juha Majanen, valtiovarainministeriö

opetusneuvos Petteri Kauppinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

lakiasiainjohtaja Varpu Lindroos, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT

puheenjohtaja Iiro Auterinen, VTT-Akava ry

puheenjohtaja Pertti Leino, Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä. Samalla valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annettu laki kumottaisiin. Teknologian tutkimuskeskus jatkaisi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintaa.

Esityksen tarkoituksena on ajanmukaistaa tutkimuskeskusta koskevia säännöksiä ottaen huomioon lainsäädännön ja toimintaympäristön kehityksen, työ- ja elinkeinoministeriön tulosohjauskäytännöt ja tutkimuskeskuksen organisaatiorakenteen muutokset. Laissa olisi säännökset tutkimuskeskuksen tehtävistä, johtamisesta, toimivallan jaosta ja ratkaisuvallan käytöstä. Lisäksi patenttilakiin ja geenitekniikkalakiin tehtäisiin nimen muutoksesta johtuvat muutokset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin ja saamiinsa lausuntoihin perustuen talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään.

Tutkimuskeskus jatkaa virastomuotoisena valtion tutkimuskeskuksena, eivätkä sen tehtävät muutu. Lailla selkeytetään tutkimuskeskuksen tulosohjausta ja johtamista sekä toimivaltasuhteita. Se antaa mahdollisuudet joustavaan ja markkinaehtoiseen toimintaan. Tutkimuskeskus saa vastaisuudessakin merkittävän osan rahoituksestaan valtion talousarviosta. Muun osan rahoituksestaan se kattaa maksullisen toiminnan tuotoilla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Mauri Salo /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok (osittain)
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​