TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2014 vp

TaVM 17/2014 vp - HE 148/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta (HE 148/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Sari Alho, työ- ja elinkeinoministeriö

projektipäällikkö Sari Löytökorpi, valtioneuvoston kanslia

johtaja Päivi Timonen, kuluttajatutkimuskeskus

yliopistonlakimies Marianne Jalovaara, Helsingin yliopisto

neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

suunnittelija Minna Salminen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

asiamies Aki Nieminen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • valtioneuvoston tutkimus- ja innovaationeuvosto
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunta.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta. Toiminnan siirtäminen perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi. Esityksen mukaan valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan kuluttajatutkimuskeskuksen hallinnassa oleva toiminta ja omaisuus Helsingin yliopistolle. Kuluttajatutkimuskeskuksen henkilöstö siirtyisi Helsingin yliopiston palvelukseen. Samalla kumottaisiin kuluttajatutkimuskeskuksesta annettu laki.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Talousvaliokunta yhtyy asiantuntijakuulemisessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan kuluttajatutkimuskeskuksen siirtäminen Helsingin yliopistoon valtakunnalliseen erityistehtävään perustuvaksi yksiköksi tarjoaa aiempaa paremman mahdollisuuden laajempaan tutkimusyhteistyöhön sekä kuluttajatutkimuksen riippumattomuuteen.

Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämisen osaksi tiedeyhteisöä — erityisesti tutkimuksen monitieteisyyden — katsotaan olevan hyödyksi kuluttajatutkimuksen kehittämiselle.

Edellä kuvattujen seikkojen valossa ei ole perusteltua pitää kuluttajatutkimuskeskusta itsenäisenä virastona, vaan sen tehtävät tulevat tarkoituksenmukaisemmalla tavalla toteutetuiksi hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Martti Mölsä /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller