TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2002 vp

TaVM 18/2002 vp - HE 89/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi osuuskuntalain, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n, arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n ja kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi osuuskuntalain, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n, arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n ja kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta (HE 89/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö

lakimies Olli Laurila, HEX Oyj, edustaen myös Suomen Arvopaperikeskusta

HALLITUKSEN ESITYS

Osuuskuntalakiin lisätään säännökset, joiden mukaan arvo-osuusjärjestelmään voidaan liittää sellaiset osuuskuntien osuudet, lisäosuudet ja sijoitusosuudet, joista osuuskunta voi osuuskuntalain mukaan antaa arvopaperimuotoisen osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuuskirjan. Säännökset vastaavat mahdollisimman pitkälle osakeyhtiölain vastaavia säännöksiä.

Arvo-osuusjärjestelmästä annettuun lakiin lisätään säännökset, joiden mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajankohdasta, johon mennessä arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osuudet, lisäosuudet ja sijoitusosuudet tulee liittää arvo-osuusjärjestelmään.

Arvo-osuustileistä annettua lakia muutetaan osuuskunnan vastuun selventämiseksi sen arvo-osuuksiin liittyvien maksujen osalta.

Kaupparekisterilakia täydennetään siten, että rekisteriviranomainen käsittelee myös osuuskunnan osuuksien arvo-osuusjärjestelmään liittämistä koskevat asiat.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään. Säännöksillä parannetaan osuuskuntien mahdollisuuksia yleisörahoituksen hankkimiseen, lisätään sijoittamisen tehokkuutta ja turvallisuutta sekä yhdenmukaistetaan ja selvennetään arvopapereiden käsittelyä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • jäs. Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Jussi Ranta /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen