TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2005 vp

TaVM 18/2005 vp - HE 153/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 153/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen, kauppa- ja teollisuusministeriö

apulaisosastopäällikkö Jari Gustafsson, ulkoasiainministeriö

tutkimuspäällikkö Raija Rissanen, Finnvera Oyj

ryhmäpäällikkö Timo Airaksinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, (Teknologiateollisuus ry)

asiantuntija Tove Selin, Kansalaisjärjestöjen vientiluottokampanja

HALLITUKSEN ESITYS

Lain erityisriskinottovaltuutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että erityisriskinottovaltuuden nojalla vientitakuita voidaan erityisistä syistä myöntää laissa mainituilla perusteilla kaikkiin korkean riskin maihin ja että erityisriskinottovaltuuden käyttömahdollisuuksia laajennetaan vientitakuukantaan muodostuvissa maa-, ostaja-, takaaja- tai toimialakohtaisissa riskikeskittymissä.

Lisäksi erityisriskinottoon tarkoitettujen vientitakuiden takuuvastuu ehdotetaan korotettavaksi 700 miljoonasta eurosta 1 000 miljoonaan euroon.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös valtion vientitakuista annetussa laissa tarkoitettuja asioita käsittelevien henkilöiden rikosoikeudellisesta virkavastuusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään. Lailla pyritään turvaamaan suomalaisten vientiyritysten tasavertaista kilpailuasemaa kehittyvillä markkinoilla. Erityisriskinotto avaa suomalaisille yrityksille vientimahdollisuuksia uusiin, riskipitoisempiin maihin.

Erityisriskinoton takuuvastuu korotetaan 700 miljoonasta eurosta 1 000 miljoonaan euroon. Nykyisin korkean riskin maihin myönnettyjen vientitakuiden takuuvastuukanta on noin 345 miljoonaa euroa. Laki sallii kasvattaa erityisriskinoton takuukantaa huomattavasti. Hallituksen esityksen mukaan valtion erityisrahoitusyhtiön, Finnvera Oyj:n, vientitakuutoiminnan tappiot ovat olleet pienet. Esimerkiksi erityisriskinoton korvaukset ovat olleet vuosina 1998—2005 yhteensä alle puoli miljoonaa euroa, kun samaan aikaan takuumaksutulot ovat olleet noin 11 miljoonaa euroa.

Talousvaliokunta toteaa, että yhtiöllä on varaa kasvattaa erityisriskinottoaan ja edistää suomalaisyritysten vientimahdollisuuksia korkeammalla riskillä. Finnveran on pyrittävä siihen, että sen toiminnan menot voidaan pitkällä aikavälillä kattaa yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​