TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2001 vp

TaVM 19/2001 vp - HE 165/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 165/2001 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 52/2001 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö

hallitussihteeri Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

toimistopäällikkö Paula Launiainen, Rahoitustarkastus

ylitarkastaja Ritva Alkio, Vakuutusvalvontavirasto

ekonomisti Jarmo Pesola, Suomen Pankki

lakimies Reima Letto, Suomen Pankkiyhdistys

johtaja Lea Mäntyniemi, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry

johtaja Heikki Alanen, Nordea AB

lakimies Timo Rikkonen, Sampo Oyj

HALLITUKSEN ESITYS

Laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien toiminnalle asetettavista vaatimuksista ja ryhmittymien valvonnasta. Valvonnan tarkoituksena on osaltaan turvata rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden häiriötön toiminta, edistää ryhmittymien johtamista terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti sekä turvata tallettajien ja sijoittajien taloudellista asemaa ja vakuutettuja etuja.

Ryhmittymiä valvovat yhteistyössä Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto. Ryhmittymälle nimetään niistä jompikumpi koordinoivaksi valvontaviranomaiseksi sen mukaan, kumman valvottava on ryhmittymän emoyrityksenä taikka kumman toimialaan kuuluva liiketoiminta ryhmittymässä on määräävässä asemassa.

Ryhmittymän emoyrityksen on raportoitava säännöllisesti koordinoivalle valvontaviranomaiselle ryhmittymän rakenne, konsernitilinpäätös, riskikeskittymät, kiinteistö- ja osakeomistus sekä ryhmittymän merkittävät sisäiset liiketoimet.

Laissa säädetään tarkemmin ryhmittymän valvonnasta ja valvontaviranomaisten toimivaltuuksista. Ryhmittymään kuuluvalla yrityksellä on oltava toimintaansa nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät.

Laissa säädetään myös ryhmittymän omistusyhteisön tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä määräysten, ohjeiden, lausuntojen ja lupien antamisesta.

Esitykseen liittyvissä muissa laeissa säädetään asiakastietojen luovuttamisesta ryhmittymään kuuluvalle yritykselle asiakaspalvelun ja muun asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä riskienhallintaa varten. Luottolaitosten kiinteistö- ja osakeomistusta koskevat määrälliset rajoitukset laajennetaan koskemaan koko luottolaitoksen konsolidointiryhmää.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään jäljempänä mainituin muutoksin.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaa koskeva lainsäädäntö on tarpeen rahoitus- ja vakuutusalan yhdentymiskehityksen johdosta. Lainsäädäntö perustuu nykyisten valvontaviranomaisten Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston työnjaon ja toimivaltuuksien koordinointiin finanssiryhmittymien valvonnassa. Tavoitteena on, ettei valvontaan jää aukkoja taikka päällekkäisyyttä. Valvonnan koordinoinnilla pyritään välttämään rahoitus- ja vakuutustoimintaa vaarantavia riskejä. Uusilla säännöksillä ei kavenneta nykyisiä toimialakohtaisten valvontaviranomaisten oikeuksia ja velvollisuuksia.

Ehdotettu lainsäädäntö vastaa osittain EU:ssa valmisteltavana olevaa finanssiryhmittymien valvontaa koskevaa direktiiviehdotusta. Direktiivin lopullinen sisältö on vielä auki, ja saattaa kestää vuosia, ennen kuin se tulee voimaan. Näin ollen kansallinen valvontalainsäädäntö on perusteltua saattaa voimaan odottamatta direktiiviä, jotta valvonta pysyy mukana rahoitus- ja vakuutusalojen kehityksessä.

Tämän hankkeen etenemiseen ei myöskään vaikuta rahoitus- ja vakuutusalan valvontaviranomaisten mahdollinen uudelleen organisointi, josta on ollut käynnissä selvitys.

Valiokunta on tehnyt lakeihin useita perustuslakivaliokunnan edellyttämiä muutoksia. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, mitä muuta perustuslakivaliokunta lausuu.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

2 §.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten pykälän 3 momenttia on muutettu siten, että säännöksessä tarkoitettu järjestely on määräaikainen ja se koskee ainoastaan yksilöidyn ryhmittymän valvontaa eikä yleistä norminanto-oikeutta. Järjestelylle on oltava myös erityinen valvonnan tehokkaan järjestämisen edellyttämä syy.

9 §.

Pykälän 2 momentin säännöstä on täsmennetty perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla säätämällä erikseen siitä, että koordinoiva viranomainen voi myös jälkikäteen vaatia mitätöitäväksi osakkeiden tai osuuksien saantoa koskevan merkinnän tekemisen osake- ja osakasluetteloon tai jäsenluetteloon ja siten kieltää äänivallan käyttämisen. Omistusyhteisön tai ryhmittymän terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisen toiminnan vakavaa vaarantumista voidaan pitää sellaisena yhteiskunnallisesti painavana erityisenä syynä, joka oikeuttaa viranomaisten puuttumiseen osakkeen- tai osuudenomistajan laillisiin oikeuksiin. Lisäksi yleisen suhteellisuus- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen mukaisesti päätöksen voimassaoloaika rajoitetaan yhteen vuoteen, jonka jälkeen viranomaisen on uudelleen arvioitava päätöksen jatkamisen perusteet. Sitä vastoin omistajakontrollin luonteesta johtuu, että päätöksen kohteena olevaa osakkeen- tai osuudenomistajaa ei yleensä voida esimerkiksi neuvoin tai ohjein opastaa täyttämään lain vaatimuksia ennen kieltopäätöksen tekemistä, koska kysymys on osakkeen- tai osuudenomistajan yleisen luotettavuuden arvioimisesta, joka yleensä perustuu aikaisemmin tuomittuun rangaistukseen, liiketoimintakieltoon tai muuhun sellaiseen syyhyn, joka ei ole korjattavissa.

Vastaavat muutokset on tehty 2. lakiehdotuksen 19 §:n 2 momenttiin, 5. lakiehdotuksen 15 §:n 2 momenttiin ja 6. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n 2 momenttiin.

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

19 §.

Pykälän 2 momenttiin on tehty vastaava muutos kuin 1. lakiehdotuksen 9 §:n 2 momenttiin, jonka perusteluihin valiokunta viittaa.

3. Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

19 §.

Pykälän 1 momentista on poistettu tarpeettomana sääntely, joka koskee Rahoitustarkastuksen oikeutta antaa tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista. Salassapitovelvollisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, johon säännöksessäkin viitataan.

5. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

15 §.

Pykälän 2 momenttia on muutettu vastaavalla tavalla kuin 1. lakiehdotuksen 9 §:n 2 momenttia, jonka perusteluihin valiokunta viittaa.

6. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Johtolause.

Lain 3 luvun 4 §:ään tehtyjen muutosten johdosta on muutettu myös johtolausetta.

3 luvun 4 §.

Pykälän 1 momenttia on muutettu siten, että toimivaltainen viranomainen sosiaali- ja terveysministeriön sijasta on Vakuutusvalvontavirasto, jolle ministeriön tehtävät ovat siirtyneet viraston perustamisen yhteydessä. Valiokunta pitää tarpeellisena muuttaa säännös tältä osin yhdenmukaiseksi 2 momentin kanssa, vaikka se ei sisällykään hallituksen esitykseen.

Ensimmäisen lakiehdotuksen 9 §:n perusteluihin viitaten valiokunta on muuttanut 2 momenttia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 4. sekä 7.—10. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että 1., 2., 3., 5. ja 6. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

(Kuten HE)

2 §

Valvontaviranomaiset

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, koordinoiva valvontaviranomainen voi määräajaksi päättää luopua sille tässä laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamisesta yksilöidyssä ryhmittymässä, jos toinen valvontaviranomainen on antanut suostumuksensa näiden tehtävien hoitamiseen ja järjestely on tarpeen ryhmittymän valvonnan tehokkaan järjestämisen kannalta. Päätöksen voimaantulon jälkeen viimeksi mainittuun valvontaviranomaiseen sovelletaan, mitä koordinoivasta valvontaviranomaisesta säädetään ja ensiksi mainittuun valvontaviranomaiseen, mitä toisesta valvontaviranomaisesta säädetään.

(4 mom. kuten HE)

3—7 §

(Kuten HE)

2 luku

Ryhmittymän valvonta

8 §

(Kuten HE)

9 §

Hankinnan vastustaminen

(1 mom. kuten HE)

Jos osuuden hankinta jätetään ilmoittamatta tai jos osuus on hankittu koordinoivan viranomaisen kiellosta huolimatta (poist.), koordinoiva viranomainen voi kieltää osakkeen- tai osuudenomistajan hankkimia osakkeita tai osuuksia koskevan saannon merkitsemisen osake- ja osakasluetteloon taikka jäsenluetteloon. Jos koordinoiva viranomainen osuuden hankinnan jälkeen havaitsee osuuden omistuksen vakavasti vaarantavan omistusyhteisön tai ryhmittymän varovaisten ja terveiden liikeperiaatteiden mukaisen toiminnan, koordinoiva viranomainen voi vaatia osakkeiden tai osuuksien saantoa koskevan osake- ja osakasluetteloon tai jäsenluetteloon tehdyn merkinnän mitätöitäväksi kerrallaan enintään vuoden määräajaksi.

(3 mom. kuten HE)

10—17 §

(Kuten HE)

3 luku

Tilinpäätös

18—20 §

(Kuten HE)

4 luku

Erinäiset säännökset

21—25 §

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 luottolaitostoiminnasta annetun lain 1607/1993 3 § ja 4 a §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 15 §, 16 §:n 1 momentti, 18 §:n otsikko ja 1,2 ja 5 momentti, 19 §, 21 §:n 3 momentti, 22 §:n 4 momentti, 43 §, 68 §:n 2 momentti, 75 §:n 3 ja 4 momentti ja 94 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 a §:n 1 momentti laissa 949/1996, 18 §:n 1 ja 5 momentti, 21 §:n 3 momentti, 22 §:n 4 momentti, 43 §, 68 §:n 2 momentti, 75 §:n 3 ja 4 momentti ja 94 §:n 1 ja 3 momentti laissa 1340/1997 sekä 19 § osaksi laissa 570/1996, sekä

lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti, 5 §:ään uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 ja 6 momentti siirtyvät 6 ja 7 momentiksi, 16 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, lakiin uusi 17 a §, 18 §:ään uusi 7 momentti, lakiin uusi 19 a §, 39 §:ään uusi 5 momentti, 42 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 71 a §, 75 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyiset 3 ja 4 momentti siirtyvät muutettuina 4 ja 5 momentiksi ja nykyinen 5 momentti 6 momentiksi, 76 §:n I ryhmään uusi 8 kohta, 94 §:ään uusi 4 ja 5 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 6 ja 7 momentiksi, sekä lakiin siitä lailla 69/1998 kumotun 100 a §:n tilalle uusi 100 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 5, 39 ja 76 § mainitussa laissa 1340/1997, 75 ja 94 § osaksi mainitussa laissa 1340/1997, 18 § osaksi laeissa 1340/1997 ja 108/1999 ja 42 § laissa 524/1998, seuraavasti:

3, 4, 4 a, 5, 15, 16, 17 a ja 18 §

(Kuten HE)

19 §

Hankinnan vastustaminen

(1 mom. kuten HE)

Jos osuuden hankinta jätetään ilmoittamatta tai jos osuus on hankittu Rahoitustarkastuksen kiellosta huolimatta (poist.), Rahoitustarkastus voi kieltää osakkeen- tai osuudenomistajan hankkimia osakkeita tai osuuksia koskevan saannon merkitsemisen osake- ja osakasluetteloon taikka jäsenluetteloon. Jos Rahoitustarkastus osuuden hankinnan jälkeen havaitsee osuuden omistuksen vakavasti vaarantavan luottolaitoksen tai sen konsolidointiryhmän varovaisten ja terveiden liikeperiaatteiden mukaisen toiminnan, Rahoitustarkastus voi vaatia osakkeiden tai osuuksien saantoa koskevan osake- ja osakasluetteloon tai jäsenluetteloon tehdyn merkinnän mitätöitäväksi kerrallaan enintään vuoden määräajaksi.

(3 mom. kuten HE)

19 a §

(Kuten HE)

3 luku

Luottolaitoksen toiminta

21, 22, 39, 42, 43, 68 ja 71 a §

(Kuten HE)

9 luku

Luottolaitoksen vakavaraisuus

75, 76, 94 ja 100 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

3.

Laki

rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun rahoitustarkastuslain 503/1993 11 §:n 4 momentin 1 kohta ja 19 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 11 §:n momentti laissa 388/2000, 19 §:n 1 momentti laissa 639/1999 ja mainitun pykälän 2 momentti laissa 798/2000, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 22 kohta ja uusi 2 momentti, 11 §:ään uusi 7 momentti, lakiin uusi 11 b § ja 19 §:ään uusi 3 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 2 § osaksi laeissa 572/1996, 1077/1996, 349/1997, 521/1998, 50/1999 ja 972/1999 ja 11 § osaksi laeissa 1349/1997, 388/2000 ja 798/2000, seuraavasti:

2, 11 ja 11 b §

(Kuten HE)

19 §

Tietojenanto-oikeus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä Rahoitustarkastuksella on oikeus antaa tietoja (poist.) Vakuutusvalvontavirastolle tai muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle tai niiden toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle tai sellaiselle yhteisölle, joka kotimaassaan lain nojalla hoitaa vastaavaa tehtävää kuin Rahoitustarkastus, ja Valtion vakuusrahastolle niiden tehtävien hoitamista varten sekä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. Lisäksi Rahoitustarkastuksella on oikeus antaa valvottavan selvitystila- tai konkurssimenettelyyn osallisena olevien toimielinten valvonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle tietoja, jotka liittyvät valvottavan selvitystila- tai konkurssimenettelyyn, ja valvottavan tilintarkastajan valvonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle tietoja, jotka liittyvät valvottavan tilintarkastajan valvontaan.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

5.

Laki

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1996 sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 579/1996 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 1 momentti, 14 §:n otsikko ja 1, 2 ja 4 momentti, 15 §, 29 §:n 2 momentti, 31 §:n otsikko ja 4 momentti ja 48 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 10 §:n 1 momentti laissa 950/1996 sekä 29 §:n 2 momentti ja 31 §:n otsikko ja 4 momentti laissa 1347/1997, sekä

lisätään 6 §:ään uusi 5 ja 6 momentti, jolloin nykyiset 5 ja 6 momentti siirtyvät 7 ja 8 momentiksi, lakiin uusi 12 a ja 12 b §, 14 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti muutettuna ja 5 momentti siirtyvät uudeksi 5 ja 6 momentiksi, ja uusi 7 momentti, lakiin uusi 15 b §, 48 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyiset 4 ja 5 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi, sekä lakiin uusi 56 c §,

sellaisena kuin niistä ovat 6 § mainitussa laissa 1347/1997, 14 § osaksi laissa 106/1999 ja 48 § osaksi laeissa 583/1997 ja 518/1998, seuraavasti:

6, 9, 10, 12 a, 12 b ja 14 §

(Kuten HE)

15 §

Hankinnan vastustaminen

(1 mom. kuten HE)

Jos osuuden hankinta jätetään ilmoittamatta tai jos osuus on hankittu Rahoitustarkastuksen kiellosta huolimatta (poist.), Rahoitustarkastus voi kieltää osakkeen- tai osuudenomistajan hankkimia osakkeita tai osuuksia koskevan saannon merkitsemisen osake- ja osakasluetteloon tai jäsenluetteloon. Jos Rahoitustarkastus osuuden hankinnan jälkeen havaitsee osuuden omistuksen vakavasti vaarantavan sijoituspalveluyrityksen tai sen konsolidointiryhmän varovaisten ja terveiden liikeperiaatteiden mukaisen toiminnan, Rahoitustarkastus voi vaatia osakkeiden tai osuuksien saantoa koskevan osake- ja osakasluetteloon tai jäsenluetteloon tehdyn merkinnän mitätöitäväksi kerrallaan enintään vuoden määräajaksi.

(3 mom. kuten HE)

15 b, 29, 31, 48 ja 56 c §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

6.

Laki

vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain 1062/1979 1 luvun 5 a ja 5 b §, 2 a luvun 17 §, 3 luvun 4 §, 7 luvun 3 §:n 2 momentti ja 3 a §:n 1 momentti, 10 luvun 1 b ja 3 c §, 12 luvun 6 §, 14 b luvun 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sekä 18 luvun 6 §:n 1 momentti ja 6 b §:n 1 momentin 3, 5 ja 6 kohta,

sellaisena kuin niistä ovat 1 luvun 5 b § sekä 14 b luvun 5 ja 6 § laissa 949/2000, 2 a luvun 17 § ja 3 luvun 4 § laissa 389/1995, 7 luvun 3 §:n 2 momentti laissa 752/1993 ja 3 a §:n 1 momentti mainitussa laissa 611/1997, 10 luvun 1 b § mainitussa laissa 1204/1998 ja 3 c § mainitussa laissa 949/2000, 12 luvun 6 § mainitussa laissa 752/1993 sekä 1 luvun 5 a §, 18 luvun 6 §:n 1 momentti ja 6 b §:n 1 momentin 3, 5 ja 6 kohta laissa 989/1999,

lisätään 3 luvun 3 §:ään uusi 6 momentti (poist.) sekä lukuun siitä lailla 355/1997 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 §, 7 luvun 3 §:ään siitä lailla 355/1997 kumotun 3 ja 4 momentin tilalle uusi 3 ja 4 momentti, 10 luvun 11 §:ään uusi 5 momentti sekä 18 luvun 6 b §:n 1 momenttiin uusi 10 kohta ja 6 b §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2—4 momentti siirtyvät 3—5 momentiksi,

sellaisina kuin niistä ovat 3 luvun 3 § osaksi mainituissa laeissa 389/1995 ja 949/2000 ja 4 § mainitussa laissa 389/1995, 10 luvun 11 § mainituissa laeissa 1204/1998 ja 949/2000 ja 18 luvun 6 b § mainitussa laissa 989/1999, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

5 a ja 5 b §

(Kuten HE)

2 a luku

Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen ulkomailla

17 §

(Kuten HE)

3 luku

Vakuutusyhtiön osakkuus

3 §

(Kuten HE)

4 §

Vakuutusvalvontavirasto voi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus ja tarvittavat selvitykset on annettu virastolle, kieltää osakkeiden tai takuuosuuksien hankinnan, jos omistuksen katsotaan vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä. Virastolla on oikeus asettaa omistukselle ehdot, joita virasto pitää tarpeellisina vakuutustoiminnan terveen kehityksen turvaamiseksi. (Uusi)

Jos osakkeiden tai takuuosuuksien hankinta jätetään ilmoittamatta tai jos osakkeet tai takuuosuudet on hankittu Vakuutusvalvontaviraston kiellosta huolimatta taikka jos osakkeiden tai takuuosuuksien hankinnan jälkeen jonkin 3 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyn omistusrajan ylittävän omistuksen katsotaan vakavasti vaarantavan vakuutusyhtiön terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisen toiminnan, virasto voi kieltää osakkeiden tai takuuosuuksien omistajalta oikeuden äänivallan käyttöön vakuutusyhtiössä enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan. (Uusi)

(3 mom. kuten HE)

7 luku

Yhtiön johto

3, 3 a ja 8 §

(Kuten HE)

10 luku

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja vastuuvelan kattaminen

1 b, 3 c ja 11 §

(Kuten HE)

12 luku

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö

6 §

(Kuten HE)

14 b luku

Vakuutusyritysryhmän lisävalvonta

5 ja 6 §

(Kuten HE)

18 luku

Erinäisiä säännöksiä

6 ja 6 b §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​