TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2002 vp

TaVM 19/2002 vp - HE 106/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys kauppakamarilaiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen kauppakamarilaiksi (HE 106/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Ulla Karhu, kauppa- ja teollisuusministeriö

johtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari

toimitusjohtaja Heikki J. Perälä, Helsingin kauppakamari

HALLITUKSEN ESITYS

Ehdotuksella nykyinen kauppakamareita ja Keskuskauppakamaria koskeva asetuksen tasoinen sääntely saatetaan lain tasolle.

Kauppakamari kehittää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä hoitaa sille säädettyjä ja määrättyjä julkisia tehtäviä. Keskuskauppakamari on kauppakamarien muodostama yhteisö, joka toimii kauppakamarien yhteiselimenä ja tukee kauppakamareita niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Laissa on säännökset, jotka ovat tarpeen kauppakamareille ja Keskuskauppakamarille säädettyjen julkisten tehtävien hoidon kannalta. Kauppakamarille ja Keskuskauppakamarille säädetyt julkiset tehtävät koskevat KHT- ja HTM-tilintarkastajien hyväksyntää ja valvontaa, välimiesten asettamista, kiinteistönvälittäjien ja vuokrahuoneistonvälittäjien hyväksyntää sekä ulkomaankaupan asiakirjojen myöntämistä.

Lisäksi laissa säädetään muun muassa kauppakamarin perustamisesta, kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta sekä yhdistysrekisteriin tehtävistä ilmoituksista.

Jollei kauppakamarilaissa muuta säädetä, kauppakamariin ja Keskuskauppakamariin sovelletaan yhdistyslakia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään jäljempänä mainituin täsmennyksin.

Kauppakamarien ja Keskuskauppakamarin tehtävien keskeistä sisältöä tai kauppakamareiden organisaatioita koskevia voimassa olevia säännöksiä ei ole tarvetta muuttaa. Nykyinen sääntely asetuksella ei perustu laissa annettuun valtuutukseen, joten säädöstason nostaminen lain tasolle on tarpeen perustuslain säännökset huomioon ottaen.

Yksityiskohtaiset perustelut

6 §.

Pykälän 2 momentissa välityslautakunta on muutettu lautakunnaksi, joka vastaa pykälän muuta sisältöä ja 5 §:n säännöksiä.

7 §.

Valiokunta on tehnyt pykälään perustelujen mukaisen momenttijaon.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Kauppakamarilaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1—5 §

(Kuten HE)

6 §

Välimiesten asettamista koskeva menettely ja kustannukset

(1 mom. kuten HE)

Keskuskauppakamari vastaa lautakunnan kustannuksista ja vahvistaa lautakunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioiden perusteet. Keskuskauppakamarilla on oikeus periä hakijalta maksu välimiesten asettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

7 §

Ilmoitukset rekisteriin

Kun kauppakamarin perustamislupa on myönnetty, kauppakamari on viipymättä ilmoitettava merkittäväksi yhdistysrekisteriin. Rekisteriin tehdään tällöin erillinen merkintä yhdistyksen toimimisesta kauppakamarina. (Poist.)

Rekisteriin merkittäväksi on myös ilmoitettava kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin tämän lain 2 §:ssä tarkoitettuja julkisia tehtäviä hoitamaan asetettujen toimielinten puheenjohtajien, muiden jäsenten ja varajäsenten nimet sekä jäljennökset Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Tilinpäätös on toimitettava rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa sen hyväksymisestä. (Uusi 2 mom.)

(3 mom. kuten HE:n 2 mom.)

8—12 §

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • jäs. Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Jussi Ranta /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen