TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2005 vp

TaVM 19/2005 vp - HE 177/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta (HE 177/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Sakari Arkio ja ylitarkastaja Markus Lounela, kauppa- ja teollisuusministeriö

budjettineuvos Elina Selinheimo, valtiovarainministeriö

varatoimitusjohtaja Aarno Järvinen ja lakiasiainjohtaja Marja Karimeri, Finnvera Oyj

ylitarkastaja Sami Sunila, Valtiontakuurahasto

toimitusjohtaja Jyrki Wirtavuori, Suomen Vientiluotto Oy

johtava asiantuntija Hannele Pohjola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Valtion vastuuta Finnvera Oyj:n antamista vientitakuista ja erityistakauksista koskevaa valtiontakuurahastosta annetun lain 4 §:ää sekä pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyjä takauksia koskevaa valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 4 §:n 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että niissä todetaan yksiselitteisesti valtion vastaavan Finnvera Oyj:n sitoumuksista.

Laissa mainitut vastuukannat voitaisiin luottolaitosten uusittujen vakavaraisuusvaatimusten tultua voimaan käsitellä luottolaitosten vakavaraisuuslaskennassa Suomen valtion riskipainon mukaisena, joten Finnvera Oyj:n myöntämät vientitakuut ja takaukset katsottaisiin vakavaraisuuslaskennassa riskittömiksi.

Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtion myöntämät takaukset Finnvera Oyj:n toiminnan rahoittamiseen voivat koskea kotimaan rahoituksen lisäksi myös Finnvera Oyj:n tytäryhtiön Suomen Vientiluotto Oy:n mahdollisia rahoitustarpeita.

Rahastolainan käyttöalaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että valtiontakuurahastosta voidaan antaa Finnvera Oyj:lle lyhytaikaisen lainan lisäksi myös pitkäaikaista, yli vuoden mittaista lainaa.

Edelleen valtion tappiokorvaussitoumuksen piirissä olevien Finnvera Oyj:n luottojen ja takausten enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 2,3 miljardista eurosta 2,6 miljardiin euroon.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään.

Keskeisin muutos koskee valtion suoraa vastuuta Finnveran antamista takuista ja takauksista. Muutos mahdollistaa sen, että Finnveran myöntämät vientitakuut ja takaukset voidaan luokitella luottolaitosten vakavaraisuuslaskennassa nollariskipainoisina. Muutos alentaa asiakasyritysten rahoituskustannuksia ja siten parantaa niiden kansainvälistä kilpailukykyä.

Lain mukaan pitkällä aikavälillä Finnveran toiminnan tulojen tulee kattaa menot. Talousvaliokunnan käsityksen mukaan yhtiö on noudattanut varovaista riskinottoa viennin rahoituksessa, vaikka se olisi voinut varautua suurempaan riskien realisoitumiseen. Valiokunta pitää tärkeänä, että yhtiö tarkastelee toimintalinjaansa, voiko se lisätä harkittua riskinottoa suomalaisen viennin edistämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​