TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2006 vp

TaVM 19/2006 vp - HE 229/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 229/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

hallintojohtaja Asko Harjula, Huoltovarmuuskeskus HVK

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon Öljy- ja Kaasualan Keskusliitolta.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista. Sopimus mahdollistaa raakaöljyn ja öljytuotteiden varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteeen täyttämisen sijoittamalla varastoja myös toiseen sopijavaltioon. Sopimuksen nojalla varaston sijoitusvaltion viranomaiset valvovat toisen valtion lukuun sitä, että varastoa hoitava yritys tai vastaava noudattaa sopimusta. Varaston sijoitusvaltion viranomaiset hyväksyvät ennakkoon kunkin yksittäisen varastointikohteen.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että sopimus ja lakiehdotus hyväksytään.

Talousvaliokunnan saaman lausunnon mukaan raakaöljyn ja öljytuotteiden varmuusvarastointisopimuksella ei ole vaikututusta Suomen huoltovarmuuden kannalta. Lähtökohtana on, että Suomen valtion varmuusvarastoja ei perusteta muihin maihin. Tiedossa ei myöskään ole, että jokin Suomeen öljytuotteita tuova perustaisi varastojaan Viroon.

Sopimuksella on merkitystä Viron valtion huoltovarmuuden järjestelyissä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Tallinnassa 4 päivänä syyskuuta 2006 Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varastoinnista tehdyn sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen