TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2008 vp

TaVM 19/2008 vp - HE 164/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta (jalometallituotteet)

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 16 päivänä lokakuuta 2008 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta (jalometallituotteet) (HE 164/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Veli Viitala, työ- ja elinkeinoministeriö

puheenjohtaja Tuomo Valkeapää, Jalometallifoorumi

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten, että jalometallin määritelmään lisätään palladium.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Palladium on jo useissa EU:n jäsenmaissa määritelty jalometalliksi ja vastaava muutos on hyväksytty tehtäväksi myös jalometalleja koskevaan kansainväliseen sopimukseen (Sopimus jalometallien tarkastuksesta ja leimauksesta, SopS 17/1975). Sopimusmuutoksen voimaansaattamisprosessi on parhaillaan vireillä. Jalometallituotteeksi määrittely helpottaa tuotteen markkinoillepääsyä, sillä riittää, että se on tarkastettu ja leimattu vain yhdessä sopimusmaassa.

Valiokunta katsoo, että vastaavan muutoksen tekeminen kansalliseen sääntelyymme on perusteltua suomalaisten alan yritysten tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Harri Jaskari /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • vjäs. Sampsa Kataja /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi