TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2009 vp

TaVM 19/2009 vp - HE 214/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 20 päivänä lokakuuta 2009 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle (HE 214/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kaupallinen neuvos Ilkka Cantell, työ- ja elinkeinoministeriö

ylitarkastaja Jari Tuomi, Turvatekniikan keskus Tukes

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle.

Ehdotettu laki korvaisi voimassa olevan eräiden vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden markkinoille saattamista, kaupan pitämistä ja käyttöä rajoittavien toimenpiteiden ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle annetun lain. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin sekä akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevan asetuksen säännökset yhteisön nopeasta tietojenvaihtojärjestelmästä sekä mainitun asetuksen jäsenvaltioille asettamat yleisen tiedottamisen tukijärjestelmää koskevat velvoitteet.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Suomen kansallisena yhteysviranomaisena vakavan riskin aiheuttavia tuotteita koskevassa nopeassa ilmoitusjärjestelmässä (Rapex) toimii Turvatekniikan keskus Tukes. Suomesta lähetettävät ilmoitukset komissiolle ja komission lähettämät ilmoitukset Suomeen kulkevat Turvatekniikan keskuksen kautta.

Samalla, kun tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvät tehtävät keskitetään Kuluttajavirastosta Tukesiin ja Tukesista tulee Rapex-järjestelmän Suomen kansallinen yhteyspiste, Kuluttajavirastosta siirtyy Tukesiin tuoteturvallisuusvalvonnassa työskentelevä henkilöstö, yhteensä 12 henkeä (HE 218/2009 vpTaVM 18/2009 vp).

Talousvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että Tukesissa on oltava riittävä, osaava henkilöstö lisääntyvien tehtävien hoitamiseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen